Home » Movement » “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนกอง บ.ก.

“สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนกอง บ.ก.

ISSN : 2408-0837

E-ISSN : 2651-1576

ชื่อวารสารภาษาไทย : สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Golden Teak : Science and Technology Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. โดยมี ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสัม เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 0615/1052 วันที่ 3 มีนาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •