Home » Movement » “วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2630-0427

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลปการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Arts Management

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 6 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

  ตามอีเมลแจ้งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •