Home » Movement » “วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1905-615X

E-ISSN : 2651-1568

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Naresuan University Engineering Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ โดยมี ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0603.09/369 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •