Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้ช่วย บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และผู้ช่วย บ.ก.

ISSN : 0857-4677

E-ISSN : 2651-1606

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Payap University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี เป็น ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา

ตามหนังสือที่ มพย 0201/วส/064 วันที่ 16 มีนาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 20 มีนาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •