Home » Movement » “วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2822-0927

E-ISSN : 2822-0943

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ เป็น นพ.วิชาญ คิดเห็น ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ นม 0033.002.1/3294 วันที่ 23 มีนาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 23 มีนาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •