Home » Movement » “วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

“วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ISSN : 0857-3166

E-ISSN : 2697-4533

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Social Work

แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้

1. การปรับอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความภาษาไทย บทความละ 6,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 8,000 บาท ตามประกาศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสารฯ พ.ศ.2565

2. เพิ่มเติมการให้นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ยังคงสภาพนักศึกษา สามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ โดยยื่น “แบบฟอร์มการขอลดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ในวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” โดย กองบรรณาธิการพิจารณาให้โควตานักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่เกิน 1 บทความในแต่ละฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมสงเคราะห์

ตามหนังสือที่ อว 67.25/ร.897 วันที่ 23 มีนาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 4 เมษายน 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •