Home » Activity » คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานและขอรับคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารประเทศเวียดนามจากศูนย์ฯ TCI

คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานและขอรับคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารประเทศเวียดนามจากศูนย์ฯ TCI

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางมด) ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ Chairman of the ACI Steering Committee (ACI), ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ ACI Steering Committee และ รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน, รศ. เอกชัย วิมลมาลา คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ และคุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามเพื่อศึกษาดูงานและขอรับคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารประเทศเวียดนามจากศูนย์ฯ TCI จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. Prof.Dr. Le Quoc Hoi Leader of the delegation from Vietnam; Editor in Chief, Journal of Economics and Development, National Economics University, Vietnam
2. Prof.Dr. Nguyen Trong Hoai Editor in Chief, Journal of Asian Business and Economic Studies, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam
3. Assoc.Prof.Dr. Ho Dinh Bao Head of the Personnel Department, National Economics University, Vietnam
4. Assoc.Prof.Dr. Do Anh Duc Director of the Language Center, National Economics University, Vietnam
5. Mr. Dang Tran Thuong National Economics University, Vietnam
6. Dr. Phan Hai Vietnam National University, Vietnam
7. Mr. Nguyen Huy Du D & L Company, Vietnam

ทั้งนี้ยังมี ดร.ศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), ดร.กริช นาสิงห์ขันธ์ นักวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เนคเทค และดร.อลิสา คงทน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม – GMI (มจธ.) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ด้วย

โดย Prof.Dr. Le Quoc Hoi หัวหน้าคณะผู้แทนและ Editor in Chief จาก Journal of Economics and Development, National Economics University บรรยายเรื่อง “Vietnam Citation Index (VCI): the status and issues learning from TCI” ได้กล่าวถึง ภาพรวมวารสารของประเทศเวียดนาม, กระบวนการดำเนินและความท้าทายในการจัดตั้ง Vietnam Citation Index (VCI) รวมไปถึงประเด็นหัวข้อในการปรึกษาหารือและศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ฯ TCI เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ VCI

ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง “Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre: development, activities, impact and lessons learned” ได้กล่าวถึง ที่มา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ TCI, การดำเนินงานรวมถึงกิจกรรมของศูนย์ฯ TCI ในช่วง 2019-2023 ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารของประเทศไทย และโครงการ TCI-TSRI-Scopus project เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus หลังจากนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการจัดตั้ง VCI จากประสบการณ์และบทเรียนในการจัดตั้งศูนย์ฯ TCI

ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข บรรยายเรื่อง “ASEAN Citation Index (ACI) Database” ได้กล่าวถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ACI และได้รายงานสถานะปัจจุบันของวารสารประเทศเวียดนามทั้งหมด 26 วารสาร , รายชื่อ ACI Steering Committee และกิจกรรมของ ACI ในช่วง 2022-2023 และจะเปิดให้ Submission ACI อีกครั้งในปี 2024 รวมไปถึงการมาศึกษาดูงานของประเทศเวียดนามจากผู้แทน Vietnam Academy of Science and Technology และ คณะกองบรรณาธิการ Journal of Science จากมหาวิทยาลัยกวีเญิน (Quy Nhon University) และผลกระทบที่เกิดขึ้นของ ACI

ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ บรรยายเรื่อง “Technical Infrastructure Inside TCI” ได้กล่าวถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฯ TCI ซึ่งประกอบด้วย Editorial System, Fast-track system, Indexed database system (TCI) และ Thailand research analysis and performance (ThaiRAP) ก่อนที่จะมีการมอบของที่ระลึก พิธีปิด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •