Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2586-9655

E-ISSN : 2697-5378

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Agricultural Science and Management

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ. ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล เป็น รศ. ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 6502.02/1699 วันที่ 18 เมษายน 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 19 เมษายน 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •