Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1513-9514

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Thaksin University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา, บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และกองจัดการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ. ดร.สิงหา ประสิทธิพงศ์ เป็น ผศ. ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
 • เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

  ตามหนังสือที่ อว 8205.01/0391 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •