Home » Movement » “วารสารช่อพะยอม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารช่อพะยอม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 1513-5462

E-ISSN : 2730-1826

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารช่อพะยอม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Chophayom Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • ตามอีเมลแจ้งวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •