Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และสาขาวารสาร

“วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และสาขาวารสาร

ISSN : 1906-5981

E-ISSN : 2651-1274

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Princess of Naradhiwas University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากเดิมคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 เป็น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

แจ้งเปลี่ยนแปลงสาขา จากเดิมคือ Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Nursing เป็น ด้านการแพทย์ (Medicine) ด้านการพยาบาล (Nursing) ด้านทันตกรรม (Dentistry) ด้านสาธารณสุขศาสตร์ (Health profession) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ตามอีเมลแจ้ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •