Home » Movement » “วารสารราชพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารราชพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

E-ISSN : 2651-1835

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารราชพฤกษ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Ratchaphruek Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม คือ ผศ. ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ เป็น ผศ. ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส

ตามหนังสือที่ อว 0623.5/0391/2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •