> ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 (21 พ.ค. 58)

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวจการ สกว. กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิด พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศ

          ในการนี้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ และยกระดับวารสารไทย เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)” ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นหัวหน้าศูนย์ TCI ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. และ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มธ. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI 

          พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับศูนย์ TCI ในครั้งด้วย

ท่านสามารถรับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ : 

Link ข่าว จากสำนักหอสมุด มธ. เพิ่มเติม : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=15930

  •  
  •  
  •  
  •  
  •