การปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบศูนย์ TCI ได้มีการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสารกุมารเวชศาสตร์ (ดังประกาศขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) ลงวันที่ 8 ก.พ.61) เนื่องจากบรรณาธิการวารสารกุมารเวชศาสตร์ ได้ส่งตัวเล่มวารสารปี พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 และเอกสารแสดงการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ บัดนี้ทางศูนย์ TCI ได้ตรวจสอบและพบว่าวารสารกุมารเวชศาสตร์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบับดังกล่าวตามกำหนดออกของวารสารจริง ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอยกเลิกการปรับกลุ่มลดคุณภาพของวารสารกุมารเวชศาสตร์ ที่ประกาศ ณ. วันที่ 8 ก.พ. 61 และประกาศให้วารสารกุมารเวชศาสตร์ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ตามเดิม โดยจะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
0858-0944
วารสารกุมารเวชศาสตร์

หมายเหตุ*
– บรรณาธิการวารสารจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบศูนย์ TCI ได้มีการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (ดังประกาศขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) ลงวันที่ 8 ก.พ.61) เนื่องจากบรรณาธิการวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ได้ส่งตัวเล่มวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 และเอกสารแสดงการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ บัดนี้ทางศูนย์ TCI ได้ตรวจสอบและพบว่าวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ได้ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบับดังกล่าวตามกำหนดออกของวารสารจริง ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่ปะกาศ ณ. วันที่ 8 ก.พ. 61 และประกาศให้วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตามเดิม โดยจะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
1906-2230
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

หมายเหตุ*
– บรรณาธิการวารสารจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่า มีวารสารที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์หลักของ TCI ในข้อ “วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา” ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอทำการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร จำนวน 2 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่ม 3
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนด หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ*
– กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่ม จะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่า มีวารสารที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์หลักของ TCI ในข้อ “วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา” ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอทำการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร จำนวน 6 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่ม 3
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนด หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ*
– กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่ม จะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้วพบว่า มีวารสารที่ตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเกิน 1 ฉบับ หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์หลักของ TCI ในข้อ “วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา” ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอทำการปรับลดกลุ่มวารสาร จำนวน 6 รายการ ดังนี้

กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มเป็นกลุ่ม 3
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารตีพิมพ์ล่าช้าเกินกว่า 1 ฉบับหรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ*
– กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มนี้ จะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
– กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่ม จะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์