ค่า Thai-Journal Impact Factors

ปี พ.ศ.
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2561
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2560
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2559
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2558
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2557
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2556
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2555
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2554
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2553
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2552
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2551
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
เรียงตามค่า Total Cites
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2551)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2550
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
เรียงตามค่า Total Cites
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2550)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2549
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
เรียงตามค่า Total Cites
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2548
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2547
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2546
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2545
เรียงตามชื่อวารสาร
เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
ปี พ.ศ.
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2561
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2560
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2559
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2558
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2557
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2556
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2555
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 ปี 2555
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2554
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2553
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553)
รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2552
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. 2551
หมายเหตุ : สำหรับวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่ทำการประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงฯ แต่สามารถขอทราบค่า TCI Impact Factors ประจำปี 2551 ได้หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป