ภารกิจของศูนย์ TCI

ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับวารสารวิชาการไทย
  2. พัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูลนานาชาติและยกระดับคุณภาพวารสารไทยให้สูงขึ้น
  3. พัฒนาระบบวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของประเทศเพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย และทิศทางงานวิจัยของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานให้ทุนของไทย
  4. พัฒนาคุณภาพบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการบริหารจัดการวารสาร
  5. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •