รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในวันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
0858-0855 - ABAC Journal Assumption University Complete
2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome Organization Development Institute, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand Complete
2468-1458 2452-316X Agriculture and Natural Resources มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2286-9867 - APHEIT International Journal สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Complete
2287-0741 2287-075X Applied Environmental Research สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2672-9156 2673-0421 Applied Science and Engineering Progress มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
- 2586-9159 ASEAN Engineering Journal JICA Project for AUN/SEED-Net Complete
2673-0766 2465-437X - ASEAN Journal of Education สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Complete
2351-0307 - ASEAN Journal of Management & Innovation Office of Research an Development Center, Stamford International University Complete
2673-0308 2673-0863 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย Complete
- 2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1905-7415 1875-855X Asian Biomedicine Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Complete
0125-877X 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology The Allergy and Immunology Society of Thailand Complete
0857-3662 2697-4495 Asian Review สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1906-3296 - AU-GSB e-Journal Assumption University, Graduate School of Business Complete
1685-4322 2651-0952 BU Academic Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Complete
0125-6726 2539-5696 Buffalo Bulletin ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
0125-2526 2465-3845 Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1685-1994 2465-4337 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
- 2586-8535 Chinese Journal of Social Science and Management สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Complete
2651-2343 2651-0812 Chulalongkorn Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
- 2672-9245 CMU Journal of Law and Social Sciences คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
- 2586-9396 Current Applied Science and Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
- 2286-9131 ECTI Transactions on Computer and Information Technology ECTI Association Complete
1685-9545 - ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association) Complete
2539-6161 2539-6218 Engineering and Applied Science Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-8281 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0859-9238 - Engineering Transactions มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Complete
1686-5456 2408-2384 Environment and Natural Resources Journal Environment and Natural Resources Journal คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
1906-1714 2586-8861 ไม่มี EnvironmentAsia สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย Complete
2586-8349 2697-4398 Eye South East Asia ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2286-8615 - Food and Applied Bioscience Journal คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2465-5198 2465-5198 Genomics and Genetics สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย Complete
1905-9094 - วารสารนานาชาติภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง GMSARN International Journal ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง Complete
1906-9308 --- - HRD Journal - Complete
2673-057X - HRi : Journal of HR intelligence สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
- 2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก Complete
- 2630-0079 Humanities, Arts and Social Sciences Studies Silpakorn University Complete
- 2630-0192 International Journal of Agricultural Technology Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) Complete
1906-4063 - International Journal of Applied Biomedical Engineering สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย Complete
2286-7481 2586-887X International Journal of Child Development and Mental Health สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Complete
0857-6033 - International Journal of East Asian Studies สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2408-1914 - International Journal of Management, Business, and Economics มหาวิทยาลัยศรีปทุม Complete
0858-7027 - International Journal of the Computer, The Internet and Management Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM Complete
- 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Complete
2672-9628 2672-9423 Interprofessional Journal of Health Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
1906-2257 - - Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
- 2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2586-9434 - Journal of Buddhist Education and Research สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Complete
2630-0583 2630-0656 Journal of Current Science and Technology มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
2630-0702 2630-0826 Journal of Fisheries and Environment Faculty of Fisheries, Kasetsart University Complete
2629-9992 2630-0311 - Journal of Food Health and Bioenvironmental Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Complete
1689-7165 - - Journal of Global Business Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
0857-4421 2586-940X Journal of Health Research วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Complete
2586-9981 2630-0559 Journal of Health Science and Medical Research มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
1906-6244 2586-9620 Journal of International Buddhist Studies สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2286-7201 2651-0898 Journal of Materials Science and Applied Energy ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร Complete
0857-5754 - Journal of Physiological and Biomedical Sciences สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย Complete
- 2465-4418 Journal of Population and Social Studies สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2586-8764 - Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology School of Renewable Energy and Smart Grid Technology, (SGtech) Complete
2229-2152 2697-424x Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย Complete
2651-1347 2672-989X Journal of Studies in the English Language Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University Complete
1905-9566 - Journal of Supply Chain Management: Research and Practice Assumption University of Thailand Complete
1906-8190 2697-5068 Journal of the International Association of Buddhist Universities วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2228-8279 2408-1213 Journal of Urban Culture Research Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University Complete
2452-3151 2452-3151 Kasetsart Journal of Social Sciences มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2630-0672 2672-9431 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-7873 - Maejo International Journal of Science and Technology Maejo University Complete
0859-9920 2673-0103 MANUSYA: Journal of Humanities จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
1905-7210 2651-2416 Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Complete
1906-3865 - NIDA Case Research Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
1686-5561 - NU. International Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
- 2651-1061 Outbreak, Surveillance, Investigation and Response กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Complete
1906-8107 2586-8373 Pacific Rim International Journal of Nursing Research สภาการพยาบาล Complete
2586-8195 2586-8470 Pharmaceutical Sciences Asia คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
1513-6442 2586-9876 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion Graduate School of Human Sciences, Assumption University Complete
2465-5112 2672-9741 PSRU Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Complete
1905-3193 2651-1789 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Complete
2408-1809 - Rangsit Journal of Educational Studies คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
1513-5934 2651-1479 - rEFLections คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Complete
2408-204X 2630-0400 Research & Knowledge กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
1906-4241 - เรียนไทย: วารสารนานาชาติด้านไทยศึกษา RIAN THAI : International Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1905-8446 - วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
- 2586-9388 Scholar: Human Sciences Graduate School of Human Sciences, Assumption university Complete
2586-9000 2586-9027 Science & Technology Asia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
- 2630-0087 Science, Engineering and Health Studies มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
1513-1874 - ScienceAsia สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
2629-995X 2228-8082 Siriraj Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2651-0758 2630-015X SNRU Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Complete
2229-2608 2229-2608 Social Science Asia Journal สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Complete
0125-3395 2408-1779 Songklanakarin Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
2286-8984 2465-5120 Southeast Asian Journal of Economics Faculty of Economics, Chulongkorn University Complete
2408-2120 2539-5947 St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา Complete
2351-0889 2539-5742 Suan Sunandha Science and Technology Journal Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University Complete
0858-849X 2587-0009 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Complete
0495-3843 2465-423X Thai Forest Bulletin (Botany) Forest Herbarium (BKF) Complete
0049-3589 - Thai Journal of Agricultural Science สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
0857-6084 2673-0871 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
2286-7333 2630-0095 - Thai Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2286-8909 - THAITESOL JOURNAL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Complete
2630-0931 2651-0529 Thailand and The World Economy Faculty of Economics, Thammasat University Complete
1685-9057 2351-0676 Thailand Statistician Thai Statistical Association Complete
2408-1000 2672-9075 Thammasat Business Law Journal โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0859-5747 2630-0303 Thammasat Review Research Administration Division, Thammasat University Complete
2228-9674 2287-0237 The Bangkok Medical Journal บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) Complete
2465-4027 - The Clinical Academia โรงพยาบาลขอนแก่น Complete
1906-4675 2651-2246 - The Journal of Behavioral Science สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0859-3604 - The Journal of Risk Management and Insurance Assumption University Complete
0304-226X 2651-1851 The Journal of the Siam Society Council of the Siam Society Complete
1905-7725 - The New English Teacher Assumption University, Institute for English Language Education (IELE) Complete
0125-4685 1905-4637 ไทยเภสัชสาร The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1513-1025 2586-906X Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University Complete
- 2586-9892 Tropical Natural History Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University Complete
1906-5582 - UTCC International Journal of Business and Economics University of the Thai Chamber of Commerce Complete
- 2629-9968 Veterinary Integrative Sciences คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1686-3933 2228-835X Walailak Journal of Science and Technology Walailak Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 Complete
1513-4458 - วารสารกระแสวัฒนธรรม Journal of Cultural Approach คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Complete
1906-117X - ครุศาสตร์สาร Journal of Educational Studies คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
0125-2208 2408-1981 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal of the Medical Association of Thailand แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย Complete
0857-5118 - จักษุเวชสาร The Thai Journal of Ophthalmology ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
0125-6564 2673-0677 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ Chulalongkorn Business Review คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1686-4395 - ดำรงวิชาการ Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
1513-7376 - ทีทัศน์วัฒนธรรม Journal of Thithat Watthanatham สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
1513-5241 - ธรรมศาสตร์เวชสาร Thammasat Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0858-6160 2408-2023 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Journal of Communication Arts Review คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
0857-2992 - บทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT เนติบัณฑิตยสภา Complete
2350-9996 - บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1905-6788 - ปณิธาน Panidhana : Journal of Philosophy and Religion คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
0125-5118 - พยาบาลสาร Nursing Journal คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1906-2540 - พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Development Economic Review คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
0125-7560 - พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Complete
0857-1406 2672-9881 ภาษาและภาษาศาสตร์ Journal of Language and Linguistics สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0125-5061 - มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2350-9392 - มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ Humanities and Social Sciences Review คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Complete
1513-461X 2630-0370 มนุษยศาสตร์สาร Journal of Human Sciences คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2672-9113 2673-0170 มังรายสาร Mangrai Saan Journal สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
2673-0243 - มนุษยสังคมสาร (มสส.) Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Complete
0125-135X - รัฐศาสตร์สาร Journal of Political Science คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0859-8185 - ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Phetchabun Rajabhat Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Complete
1906-6813 - ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Complete
0858-9739 2672-9784 รามาธิบดีพยาบาลสาร Ramathibodi Nursing Journal โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี Complete
0125-3611 2651-0561 รามาธิบดีเวชสาร Ramathibodi Medical Journal คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0125-4235 2697-4797 ลำปางเวชสาร Lampang Medical Journal โรงพยาบาลลำปาง Complete
1513-2498 2651-0871 วชิรสารการพยาบาล Vajira Nursing Journal ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Complete
0125-1252 - วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง Vajira Medical Journal: Journal of Urban medicine คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Complete
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก Complete
2465-5503 2630-0524 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhapanya Review วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2586-9817 - วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Humanities Review คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย Complete
2287-0121 2673-0782 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
0859-9343 2651-1398 วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Complete
2408-1221 2672-9342 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTI Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Complete
2672-9334 2672-9369 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUTI Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Complete
2286-8267 - วารสาร มมร วิชาการล้านนา Academic Journal of MBU; Lanna Campus มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Complete
0857-2321 - วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Complete
0125-3093 - วารสารกฎหมาย Chulalongkorn Law Journal คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2408-249X 2673-0189 วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข Public Health and Health Laws Journal ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0857-9776 - วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
0125-1643 - วารสารกรมการแพทย์ Journal of the Department of Medical Services กรมการแพทย์ Complete
0125-684X 2697-4525 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Sciences กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Complete
1906-3253 2697-4037 วารสารกระบวนการยุติธรรม Journal of Thai Justice System สำนักงานกิจการยุติธรรม Complete
0125-7242 2673-0316 วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Complete
0125-4634 - วารสารกายภาพบำบัด Thai Journal of Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย Complete
2286-718X - วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Complete
2286-8399 - วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha Journal of Business Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
0854-9849 - วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Journal of Public and Private Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
1686-7319 2630-0664 วารสารการจัดการสมัยใหม่ Modern Management Journal สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
1906-5485 2465-4434 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Management คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2351-065X - วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
1905-6303 - วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Journal of Thai Hospitality and Tourism สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) Complete
1906-8255 2697-4541 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Educational Administration, Silpakorn University ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
2286-8003 2690-4320 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Complete
1906-103X - วารสารการบริหารท้องถิ่น Local Administration Journal วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2697-4029 - วารสารการบริหารปกครอง Governance Journal สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Complete
1906-4950 - วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา Journal of Education Administration and Supervision ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
1906-7933 - วารสารการบัญชีและการจัดการ Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
2408-1280 - วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) Complete
1906-2230 2673-009X วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Journal of Public Relations and Advertising ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0859-3949 2651-1908 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา Nursing Public Health and Education Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Complete
0857-4553 - วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย Complete
2351-0358 - วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ Journal of Nursing and Health Care สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Complete
1906-1773 - วารสารการพยาบาลและการศึกษา Journal of Nursing and Education สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Complete
1906-0025 - วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
2392-5671 2392-568X วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) Complete
1906-7321 - วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ Human Resource and Organization Development Journal คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2287-0075 --- วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Community Health Development Quarterly Khon Kaen University ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-3778 - วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Education Measurement สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0858-5520 2651-1444 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Educational Measurement Mahasarakham University ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
1906-3016 - วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
1905-2219 - วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา The Journal of Development Administrator Research มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
1906-456X 1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร The Journal of Administration Development Research โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี Complete
1905-7121 2539-5521 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
1905-2693 - วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Journal of Education and Social Development หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1906-2591 2673-0545 วารสารการสื่อสารมวลชน Journal of Mass Communication คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
- 2465-3756 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า Journal of Communication and Management NIDA คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
0859-5453 - วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Complete
2229-1806 - วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา Journal of Vocational and Technical Education ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
1686-5103 - วารสารการเกษตรราชภัฏ Rajabhat Agriculture Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
1906-506X - วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย Journal of Politics, Administration and Law คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
2228-8562 2697-3790 วารสารการเมืองการปกครอง Journal of Politics and Governance วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
1685-991X - วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Complete
2651-1886 2651-2084 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Medicine and Health Sciences งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0857-2895 - วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Complete
0858-6632 2697-4118 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Udonthani Hospital Medical Journal โรงพยาบาลอุดรธานี Complete
0858-0944 - วารสารกุมารเวชศาสตร์ Thai Journal of Pediatrics ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
1513-9980 - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Advanced Science Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
2408-2635 2673-0006 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Thai Industrial Engineering Network Journal ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
2350-9775 - วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Songklanakarin Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
0858-4338 - วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา The Journal of Faculty of Nursing Burapha University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1513-3613 - วารสารคณะพลศึกษา Journal of Faculty of Physical Education คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0858-4788 - วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Mathematical Journal by the Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
2351-0943 2586-8969 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Complete
1685-2699 2630-0125 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
0859-8835 2651-2017 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Education Studies คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2392-5507 2673-0030 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
1685-3954 2651-0596 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Journal of Industrial Education คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
- 2651-1649 วารสารควบคุมโรค Disease Control Journal กรมควบคุมโรค Complete
1905-8160 - วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Journal of Safety and Health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
1686-9443 - วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย Quality of Life and Law Journal ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0858-0006 2651-1975 วารสารจันทรเกษมสาร Journal of Chandrakasemsarn มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Complete
2286-6663 - วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Journal of Psychology Kasem Bundit University หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Complete
0125-1422 - วารสารจิตวิทยาคลินิก Thai Journal of Clinical Psychology สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย Complete
- 2586-8748 วารสารจิตเวชวิทยาสาร Academic Psychiatry and Psychology Journal โรงพยาบาลสวนปรุง Complete
1905-9582 - วารสารจีนวิทยา Journal of Sinology ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
1905-1972 - วารสารจีนศึกษา Chinese Studies Journal สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2286-9581 2697-4703 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU Community Research Journal สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Complete
1513-5462 - วารสารช่อพะยอม Chophayom Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
0125-6416 - วารสารญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies Journal โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-2707 - วารสารดนตรีรังสิต Rangsit Music Journal วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
2465-356X - วารสารดนตรีและการแสดง Music and Performing Arts Journal คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
2229-1148 2651-1029 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ Ph.D. in Social Sciences Journal สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
2651-1436 2651-1460 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Journal of Public Administration and Politics วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
0857-880X - วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น Complete
0215-2534 - วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0125-3670 2651-0928 วารสารธรรมศาสตร์ Thammasat Journal กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-713X 2651-2351 วารสารธุรกิจปริทัศน์ Business Review Journal มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Complete
2408-2481 - วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Journal of Learning Innovations Walailak University ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Complete
0125-4960 2651-0960 วารสารนักบริหาร Executive Journal มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Complete
1906-8735 2651-1223 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Complete
2350-9767 - วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KKU International Journal of Humanities and Social Sciences ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2408-1957 2408-1566 วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham International Journal of Engineering Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
2229-0338 - International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Complete
1513-4164 2651-1983 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร NIDA Journal of Language and Communication คณะภาษาและการสื่อสาร Complete
0857-3867 2673-091X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1906-425X 2465-3829 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
2228-9526 - วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Complete
0857-085X 2673-0146 วารสารนิเทศศาสตร์ Journal of Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1685-5477 - วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit Communication Arts Journal คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Complete
2392-5566 - วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า Journal of Communication and Innovation NIDA คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
1513-2226 2697-4452 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ Siam Communication Review คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Complete
1906-2141 2697-4401 วารสารนเรศวรพะเยา Naresuan Phayao Journal มหาวิทยาลัยพะเยา Complete
2673-0898 2651-0707 วารสารบรรณศาสตร์ มศว Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1685-2257 - วารสารบริหารการศึกษา มศว SWU Educational Adminitration Journal ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1686-6916 2673-0804 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Educational Administration Khon Kaen University สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1513-007X - วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
0125-233X - วารสารบริหารธุรกิจ Journal of Business Administration คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-6826 - วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า NIDA Business Journal คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2672-9091 2408-2112 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Journal of Business, Economics and Communications คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
2228-9658 - วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Business Journal ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0859-9750 2697-4347 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT Journal of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Complete
2286-6809 2651-1819 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
2229-2756 2651-1401 วารสารบัณฑิตวิจัย Journal of Graduate Research บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Complete
1905-5811 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
1906-9839 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Complete
1905-9949 - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Complete
1685-4063 - วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย Complete
1905-9647 - วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Complete
1686-0632 2697-3885 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Complete
1906-3849 2408-1620 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Graduate Studies Journal บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
1905-7679 2651-2386 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
1906-2850 2673-0642 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ Graduate Law Journal บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-1603 2697-4215 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Journal of Graduate Studies Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2408-2457 - วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Complete
2286-9301 2673-0596 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ Complete
2539-6757 - วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Complete
0857-2143 - วารสารประชากรศาสตร์ Journal of Demography วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0125-1902 - วารสารประวัติศาสตร์ Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2408-0829 2672-9903 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Thammasat Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-6729 - วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Thai Journal of Neuroscience สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Complete
2228-9801 - วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Thai Journal of Neurology สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Complete
- 2651-1088 วารสารปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Journal สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Complete
0857-0884 2651-0804 วารสารปาริชาต Parichart Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
1685-3865 2651-2394 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน Journal of Thai Ombudsman สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Complete
0125-0078 - วารสารพยาบาล Thai Journal of Nursing สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Complete
0857-3743 2673-0693 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Nursing Journal of the Ministry of Public Health สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Complete
1906-652X 2672-961X วารสารพยาบาลตำรวจ Journal of the Police Nurses สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ Complete
1513-5217 2651-2181 วารสารพยาบาลทหารบก The Journal of The Royal Thai Army Nurses สมาคมพยาบาลทหารบก Complete
0125-8885 2651-1959 วารสารพยาบาลศาสตร์ Nursing Science Journal of Thailand คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0858-1231 - วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Nursing Science Chulalongkorn University คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1513-5454 - วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Journal of Nursing Siam University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Complete
0125-7021 - วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Journal of Nursing Science and Health คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-8958 - วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
1906-7925 - วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย Thai Red Cross Nursing Journal สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Complete
0857-5371 - วารสารพยาบาลสาธารณสุข Journal of Public Health Nursing สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ Complete
0857-605X 2672-9474 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Complete
1906-7038 - วารสารพฤกษศาสตร์ไทย Thai Journal of Botany สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ Complete
1513-4695 2697-4509 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Journal of Gerontology and Geriatric Medicine สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย Complete
1686-1442 - วารสารพฤติกรรมศาสตร์ WARASAN PHUETTIKAMMASAT สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2228-9453 2651-2319 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Journal of Behavioral Science for Development สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0125-3689 - วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2630-0680 - วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-7881 2651-1584 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต Journal of Rangsit University : Teaching and Learning ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
0859-2667 - วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
0857-5452 2651-2238 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Journal of Technical Education Development สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
0858-527X - วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Complete
1686-7467 2651-141X วารสารพิฆเนศวร์สาร Ganesha Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Complete
0857-264X - วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย Complete
- 2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ Songklanakarin Journal of Plant Science ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
2408-1639 2697-3987 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล Mekong Chi Mun Art and Culture Journal ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Complete
1905-534X 2697-3995 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา Journal of Buddhist Studies บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Complete
0858-8325 2651-219X วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0125-2488 2287-0024 วารสารภาษา PASAA Complete
2586-808X - วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม Journal of Language, Religion and Culture คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0857-7285 2286-9972 วารสารภาษาปริทัศน์ Pasaa Paritat Journal สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0857-037X - วารสารภาษาและวรรณคดีไทย Journal of Thai Language and Literature ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0125-6424 2697-4606 วารสารภาษาและวัฒนธรรม Journal of Language and Culture สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2286-7457 - วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
1686-445X 2672-9547 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Humanities Naresuan University คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
0125-2690 - วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Manutsat Paritat : Journal of Humanities คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0859-3485 2673-0502 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ Manutsayasat Wichakan คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2408-1671 2651-0677 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ NKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Complete
2408-1256 2465-5392 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Complete
- 2672-9202 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี Complete
2651-2459 2651-2467 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม Complete
2286-9395 2697-441X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao มหาวิทยาลัยพะเยา Complete
0859-5992 2672-9733 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
2408-2473 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Complete
1906-1102 2673-0073 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
1906-1048 2672-9237 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Complete
1905-551X 2672-9849 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Complete
2286-7139 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Complete
2229-0141 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
2228-8244 2697-391X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
0859-869X - วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Journal of Humanities and Social Sciences Review คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Complete
2586-923X 2630-0362 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช Complete
2408-1078 2651-2440 วารสารมหาจุฬาวิชาการ Mahachula Academic Journal กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
1685-1412 2673-0324 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University Journal มหาวิทยาลัยคริสเตียน Complete
0859-9807 2651-0693 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
1906-5981 2561-1274 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University Journal มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Complete
2350-9902 - วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Complete
0858-7418 2539-553X วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Science and Technology บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
0857-4677 2651-1606 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ Payap University Journal มหาวิทยาลัยพายัพ Complete
2286-6906 2651-2009 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Complete
1905-4165 2697-3898 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL มหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี Complete
1906-0181 2673-026X วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
1905-2383 2651-0863 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Journal of Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Complete
1905-6036 2673-0731 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Complete
2286-8658 2672-9598 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Complete
1686-9311 - วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Journal of Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
- 2586-8489 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
2408-235X 2673-0049 วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SAU Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Complete
0858-7795 2673-0790 วารสารยุโรปศึกษา Journal of European Studies ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0858-6071 2651-0626 วารสารยูโร Thai Journal Urology สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
- 2465-4264 วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ Journal of Information Systems for Business โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
- 2465-4094 วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
0859-1814 - วารสารรังสิตสารสนเทศ RSU library journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
1905-2243 - วารสารรัชต์ภาคย์ Rajapark Journal สถาบันรัชต์ภาคย์ Complete
0857-0442 - วารสารรัฏฐาภิรักษ์ Ratthaphirak Journal วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Complete
0859-418X - วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Thai Journal of Public Administration คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2630-0435 2630-0699 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Political Science and Public Administration Journal คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
0859-9424 - วารสารราชนครินทร์ Journal of Rajanagarindra มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Complete
1905-1344 2651-1835 วารสารราชพฤกษ์ Ratchaphruek Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Complete
2392-5779 - วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Complete
0125-7552 - วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย The Thai Journal of Orthopaedic Surgry ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย Complete
2286-8518 2651-1827 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ Ramkhamhaeng Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
0125-300X - วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
0858-2068 - วารสารรูสมิแล RUSAMELAE JOURNAL กองการบริการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
0125-7609 - วารสารร่มพฤกษ์ Romphruek Journal ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก Complete
2287-0903 - วารสารวจนะ Vacana: Journal of Language and Linguistics สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
0857-1724 - วารสารวนศาสตร์ Thai Journal of Forestry คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
- 2672-9636 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
- 2672-9644 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1906-0874 2651-2130 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ UTK RESEARCH JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Complete
2672-9806 2673-0235 - Journal of Multidisciplinary in Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Complete
1906-1889 - วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Complete
1686-8420 2651-2289 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
1906-6627 2673-0197 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Research Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Complete
1905-5536 - วารสารวิจัยทางการศึกษา Journal of Educational Research คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1906-0319 - วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Health Science Research วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Complete
2651-1916 2651-1924 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Complete
2465-3578 - วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Western University Research Journal of Humanities and Social Science มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Complete
- 2672-9415 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Journal of Health Systems Research สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Complete
2408-0942 - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ARU Research Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Complete
2465-4051 2697-3944 วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม DRURDI Research for Community Service Journals สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Complete
2286-7171 2672-9024 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Complete
1905-4963 2672-9296 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Complete
1513-8410 2651-2068 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Rajabhat Chiang Mai Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Complete
1906-1730 - วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
1906-1722 - วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
1906-327X 2697-4371 วารสารวิจัยรำไพพรรณี Rajabhat Rambhai Barni Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Complete
1906-0793 - วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Complete
2465-3837 - วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Complete
1906-1137 2651-1770 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal for Public Health Research งานยุทธศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2286-7228 - วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี UBRU Journal for Public Health Research คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
1905-7393 - วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Complete
- 2408-1752 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Area Based Development Research Journal สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Complete
2286-9719 2651-110X วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
0125-278X - วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. KMUTT Research and Development Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Complete
1906-1641 2672-9865 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Complete
2229-2802 - วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
1905-1867 - วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Research and Development Journal, Loei Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Complete
2351-0374 - วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
2351-0366 - วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRU Research and Development Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
2408-2651 - วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ Journal of Research and Development in Special Education ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1906-2605 2697-4673 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ Complete
2229-2365 - วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร Journal of Research and Curriculum Development บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1905-2022 - วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง Journal of Architectural/Planning Research and Studies คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0125-8850 2630-0206 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Journal of Agricultural Research and Extension สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Complete
1906-0572 2651-1428 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Fine Arts, Chiang Mai University คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
0125-2380 2672-958X วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Complete
2539-5866 2615-2424 วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Journal of Information Technology Management and Innovation คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
2392-5477 2351-0935 วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2392-5957 2672-9180 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
2465-4426 - วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Complete
1906-2087 - วารสารวิชาการ ป.ป.ช. NACC Journal สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Complete
- 2651-1932 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Complete
- 2651-1940 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Complete
2286-6590 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Complete
2286-8860 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Academic Journal of North Bangkok University มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Complete
2286-7589 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Complete
1906-7062 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burirum Rajabhat University สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Complete
2228-8473 2651-236X วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Complete
1906-0327 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Complete
1686-4409 2651-1207 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Complete
2651-1541 2673-0057 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce Journal มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Complete
1906-5078 - วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College Journal ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม Complete
1906-392X - วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. UBU Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
2228-8120 - วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
1905-291X 2672-913X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา Academic Journal Institute of Physical Education มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ Complete
2586-8462 2697-4487 วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค Complete
2539-5939 - วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ Complete
2286-9514 - วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Complete
2392-5701 - วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Complete
2350-9600 - วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Complete
- 2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
2286-9018 - วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ International Thai Tourism Journal คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
2229-1105 - วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Complete
2286-6965 - วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Complete
1905-1212 - วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
- 2673-0456 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
1906-5337 2672-9539 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Complete
1905-3819 - วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ Technical Education Journal : King Mongkut's University of Technology North Bangkok คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
1513-5845 - วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Dhammathas Academic Journal สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น Complete
1906-6988 2586-9078 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม The Journal of Social Communication Innovation วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2228-9135 2228-9194 International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2287-0717 2673-0529 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Complete
1686-0659 - วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit Graduate School Academic Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Complete
2651-1363 2651-1371 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Complete
2229-1636 - วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Complete
0857-684X 2465-4698 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
0858-4540 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
2392-5698 2673-0022 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า CRMA Journal of Humanities and Social Sciences โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Complete
2673-0618 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT-Poly Journal มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Complete
- 2586-9965 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Journal of Thonburi University (Science and Technology) มหาวิทยาลัยธนบุรี Complete
1906-4284 2697-3774 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University Academic Journal มหาวิทยาลัยปทุมธานี Complete
- 2651-107X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น FEU Academic Review มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Complete
1905-162X - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University Academic Journal สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Complete
2229-0435 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Complete
2286-6175 2651-1738 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EAU Heritage Journal Science and Technology มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Complete
2286-6183 2651-172X วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU Heritage Journal Social Science and Humanity มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Complete
2287-0482 2287-0482 วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ Journal of The Way Human Society คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Complete
2408-1728 2586-9868 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal วิทยาลัยสันตพล Complete
2408-252X - วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Complete
1686-5715 - วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Sripatum Chonburi Journal มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี Complete
1906-5949 2697-4312 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ The Journal Of Faculty Of Applied Arts คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
1513-3443 - วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0857-2100 2651-1665 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ Academic Journal of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2350-9260 - วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thailand Concrete Association Journal สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Complete
0858-9216 - วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย APHEIT JOURNAL (SCIENCE SCIENCE) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Complete
0858-4923 - วารสารวิชาการสาธารณสุข Journal of Health Science สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Complete
2408-2686 - วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Academic Journal of Community Public Health สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Complete
0859-1083 2673-0669 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา Complete
1906-5906 2697-472X วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน Journal of Curriculum and Instruction สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Complete
2408-2430 2673-0588 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Journal of Criminology and Forensic Science คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Complete
1905-9450 - วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Journal of Industrial Education สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0125-8389 - วารสารวิชาการเกษตร Thai Agricultural Research Journal กรมวิชาการเกษตร Complete
2229-2683 2408-1418 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Complete
2408-2279 - วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Southeast Bangkok Journal วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Complete
1686-9869 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Journal of Industrial Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
2351-0811 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
0857-5975 - วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 Region 11 Medical Journal โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข Complete
2351-0455 - วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Complete
1906-0432 2651-1096 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร RMUTP Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Complete
2286-9832 2408-1647 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ Social Sciences Research And Academic Journal สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Complete
1685-5329 - วารสารวิชาการแสงอีสาน Saeng Isan มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Complete
1686-8293 - วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Profession คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0857-9296 2351-0420 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Academic Services Journal, Prince of Songkla University สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
0125-8362 2651-1746 วารสารวิทยาการจัดการ Journal of Management Sciences คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
2392-5817 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Complete
2351-0390 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Journal of Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
2392-5523 - วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Complete
1906-2397 2697-4223 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
1513-1149 - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ Journal of Management Science Review คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Complete
1906-8824 - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Complete
2408-2619 2673-0367 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ Journal of Modern Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Complete
1906-9553 2651-1053 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Information Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ในนามของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย) Complete
1906-070X --- วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College Journal วิทยาลัยดุสิตธานี Complete
1906-1056 - วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) วิทยาลัยนครราชสีมา Complete
1906-3180 - วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA-KKU Journal วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2392-5787 - วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholar Journal บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Complete
0857-7927 - วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Complete
0859-4562 - วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา Complete
0859-6808 2651-0936 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ Complete
0858-110X 2651-0944 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Complete
1685-2354 1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1686-6959 2697-388X วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2350-9953 2672-9830 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Complete
2408-2740 2651-1622 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม Complete
1686-4522 - วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น Koch Cha Sarn Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Complete
0125-2364 2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. KKU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0857-1600 2561-1967 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Srinakharinwirot Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1513-7430 - วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Journal of Sports Science and Health คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
- 2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Burapha Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1513-7805 2586-9663 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ The Journal of Applied Science คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
0857-9512 2539-7257 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Journal of Science Ladkrabang คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
0125-0507 - วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
0858-4435 2651-1231 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2229-1547 - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี Science and Technology RMUTT Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
1686-9664 2586-9795 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Science and Technology Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
2287-0083 - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Complete
1685-7941 2697-4142 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
2286-6558 - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Science and Technology Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน Complete
2408-266X 2651-2483 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Complete
1513-7201 2672-927X วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Journal of Sports Science and Technology สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย Complete
2651-1134 2651-1002 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ NKRAFA Journal of Science and Technology โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Complete
1686-4530 - วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Complete
0857-2933 - วารสารวิธีวิทยาการวิจัย Journal of Research Methodology คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2408-0985 - วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ Farm Engineering and Automation Technology Journal กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1905-4548 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1513-4652 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม Complete
0857-2178 2672-9695 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Engineering Journal Chiang Mai University คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1685-5280 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
1686-2961 2673-0359 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environmental Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) Complete
1513-038X - วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Journal of Engineering and Technology วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
2228-8864 - วารสารวิเทศศึกษา Journal of International Studies คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Complete
2229-0931 2408-1019 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ Valaya Alongkorn Review สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Complete
0857-5290 - วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Srinakharinwirot Research and Development มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1513-7287 - วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sripatum Review of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยศรีปทุม Complete
2228-8724 2672-9970 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sripatum Review of Science and Technology ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Complete
2229-2268 - วารสารศรีวนาลัยวิจัย Journal of Srivanalai Vijai สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
0857-4405 - วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
1513-1246 - วารสารศาลรัฐธรรมนูญ Constitutional Court Journal สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ Complete
0125-8192 - วารสารศาสตร์ Journal of Journalism คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0859-8800 - วารสารศิลปกรรมบูรพา Burapha Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
- 2408-2317 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1906-6023 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0859-9866 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2351-0285 - วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ Journal of Fine Arts Research and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
1513-9131 2672-9814 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Journal of Liberal Arts, Thammasat University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1513-4563 - วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Journal of Liberal Arts, Rangsit University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
1906-7208 2651-1126 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
1686-5596 - วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
2286-8755 - วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Journal of Liberal Arts, Maejo University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Complete
1906-8352 2672-9199 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย Silpakorn Educational Research Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Complete
2392-5884 - วารสารศิลป์ พีระศรี Journal of Fine Arts คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
2286-9565 2651-1991 วารสารศิลป์ปริทัศน์ Art Pritas Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
0125-3212 - วารสารศึกษาศาสตร์ Journal of Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
1905-9574 - วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1905-4653 - วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. STOU Education journal สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
0857-1511 2673-0847 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Education Khon Kaen University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1513-9514 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Journal of Education Thaksin University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
0859-5127 2586-9345 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Education Naresuan University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
1905-9922 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Education, Mahasarakham University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
1686-3089 2672-9571 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of Education, Silpakorn University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Complete
0857-1791 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Journal of Education Prince of Songkla University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
0125-6203 - วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Kasetsart Educational Review คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
0857-0914 2651-169X วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center โรงพยาบาลพระปกเกล้า Complete
0859-1113 - วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
1906-9928 - วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1905-8586 - วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Complete
1685-9855 - วารสารสถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok's Institute Journal สถาบันพระปกเกล้า Complete
1906-2044 - วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Institute of Culture and Arts Journal สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2228-8376 - วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Complete
2465-3705 - วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Phimoldhamma Research Institute Journal มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Complete
2697-4681 2697-469X วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
1906-7836 2651-1525 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ National Defence Studies Institute Journal สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Complete
2351-0048 2672-9997 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา TNI Journal of Business Administration and Languages สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Complete
2351-0056 2672-9989 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TNI Journal of Engineering and Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Complete
1513-1262 - วารสารสภาการพยาบาล Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council สภาการพยาบาล Complete
0857-0604 2697-3847 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ Complete
0125-6985 2697-4621 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Journal of the Psychiatric Association of Thailand สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
0859-2330 - วารสารสมาคมนักวิจัย Journal of the Association of Researchers สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Complete
1905-4084 - วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย Complete
0859-4880 - วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ Complete
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Complete
1513-4261 - วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Complete
2229-0737 - วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Journal of Preventive Medicine Association of Thailand สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย Complete
2465-3616 - วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย Journal of the Thai Medical Informatics Association สมาคมเวชสารสนเทศไทย Complete
2697-4266 2673-0227 Journal of Thai Stroke Society สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Complete
1905-9353 - วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย Suan Sunandha Academic and Research Review สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
1685-2494 - วารสารสหวิทยาการ Journal of Integrated Sciences วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1513-8429 - วารสารสหศาสตร์ Interdisciplinary Studies Journal คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
1686-6541 2287-0040 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Journal of Mekong Societies ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-7536 2651-057X วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา Journal of Sociology and Anthropology คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0125-0590 - วารสารสังคมศาสตร์ Journal of Social Sciences คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0125-4138 2672-9563 วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1686-9192 2697-4657 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Social Sciences Naresuan University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
1905-8241 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Journal of Social Sciences สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Complete
0859-2055 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
2286-6922 - วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Complete
2350-983X 2651-2041 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2228-8287 - วารสารสังคมศาสตร์วิจัย Journal for Social Sciences Research งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Complete
1906-2508 - วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Journal of Social Academic สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
0125-2860 - วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Journal of Social Sciences and Humanities คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
0857-3166 - วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Journal of Social Work คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
0858-2297 2672-9466 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. KKU Veterinary Journal คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-5169 2697-4800 วารสารสัตวแพทย์ Journal of Kasetsart Veterinarians คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2287-0962 2539-6765 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Journal of MCU Peace studies หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
1905-7164 - วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา The Public Health Journal of Burapha University คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
0125-1678 - วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2673-0774 2651-1258 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Journal of Public Health and Development สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
1513-7015 - วารสารสารสนเทศ Journal of Information สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
2228-8457 - วารสารสารสนเทศศาสตร์ Journal of Information Science สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1906-893X - วารสารสาระคาม Sarakham Journal มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
0858-8899 2651-2033 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น Complete
- 2286-7740 วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University Library Journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
1906-8557 1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท AEE-T Journal of Environmental Education สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย Complete
2651-1177 2651-1185 วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย Built Environment Inquiry คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0859-497X - วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Journal of Mental Health of Thailand กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Complete
0125-0744 - วารสารสุขศึกษา Journal of Health Education คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0125-2674 - วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ Journal of Health, Physical Education and Recreation สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย Complete
0857-2690 - วารสารสุทธิปริทัศน์ Suthiparithat Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Complete
0857-6955 2697-374X วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University Journal มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
1906-9790 2651-074X วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1686-1868 2651-1614 วารสารหาดใหญ่วิชาการ Hatyai Academic Journal มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Complete
0857-0086 - วารสารห้องสมุด T.L.A. Bulletin สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ Complete
0125-4820 2586-9736 วารสารอักษรศาสตร์ Journal of Letters คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0857-2038 2672-9709 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Complete
1905-7520 - วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Complete
0859-0001 - วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Al-HIKMAH Journal มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Complete
2465-454X - วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal of Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1906-7682 2651-2114 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน Mekong-Salween Civilization Studies Journal กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
0859-1180 - วารสารอาหารและยา THAI FOOD AND DRUG JOURNAL สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Complete
- 2287-2287 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
2232-0814 - วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล ASEAN Journal of Open and Distance Learning สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
0857-0841 2630-029X วารสารเกษตร Journal of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
0857-0108 2651-2203 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า King Mongkut's Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
1685-8379 - วารสารเกษตรพระวรุณ Prawarun Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
1906-0254 2539-6250 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
1513-5667 2672-9954 วารสารเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT JOURNAL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Complete
0858-3080 - วารสารเกื้อการุณย์ Kuakarun Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Complete
2229-1997 2586-937X วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา jsn Journal สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย Complete
2408-1051 2651-2270 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ Complete
0859-9432 - วารสารเซนต์จอห์น Saint Johns Journal มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Complete
0125-2682 - วารสารเทคนิคการแพทย์ Journal of the Medical Technologist Association of Thailand สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ Complete
0857-6653 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Journal of Medical Technology and Physical Therapy คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1686-3070 2651-1169 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Journal of Food Technology, Siam University มหาวิทยาลัยสยาม Complete
1906-0807 2539-7281 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Journal of Southern Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Complete
1685-8573 - วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Complete
1905-9329 2651-088X วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Complete
2651-1282 2651-1290 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
1686-5375 - วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Education and Communication Technology Journal = ECT Journal สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
- 1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย Thai Journal of Pharmacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Complete
0125-3832 2697-3928 วารสารเภสัชวิทยา Thai Journal of Pharmacology สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย Complete
1905-0852 - วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Complete
0859-8479 2651-0979 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Journal of Economics คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
2287-0660 - วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา Burapha Journal of Political Economy คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
2586-9124 2586-9132 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
2350-9864 2586-9744 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ Journal of Economics and Management Strategy คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Complete
1906-8522 2630-0028 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Economics and Public Policy Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1686-378X - วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา Journal of East Asian and ASEAN Studies ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
0125-6971 2672-9555 วารสารแพทย์นาวี Royal Thai Navy Medical Journal กรมแพทย์ทหารเรือ Complete
0125-7323 2697-4819 วารสารแพทย์เขต 4-5 Region 4-5 Medical Journal ชมรมแพทย์เขต 4-5 Complete
2586-9957 2651-2432 วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Journal of Project in Computer Science and Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
2586-8772 2630-0060 วารสารโภชนาการ Journal of Nutrition Association of Thailand สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Complete
0125-8680 2651-2106 วารสารโรคผิวหนัง Thai Journal of Dermatology สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย Complete
0125-2038 - วารสารโรคมะเร็ง Thai Cancer Journal มูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งเพื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ Complete
0857-8575 2651-0987 วารสารโรคเอดส์ Thai AIDS Journal กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Complete
1905-825X - วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Complete
0125-6882 2673-0081 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Chonburi Hospital Journal โรงพยาบาลชลบุรี Complete
1686-4417 - วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Mahasarakham Hospital Journal โรงพยาบาลมหาสารคาม Complete
0859-7251 - วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Journal of Sakon Nakhon Hospital โรงพยาบาลสกลนคร Complete
1686-8579 2673-0464 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Complete
0857-6149 2630-0508 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Journal of Metals, Materials and Minerals สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
0858-2025 - วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Journal of Hematology and Transfusion Medicine ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย Complete
- 2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
1686-0667 - วารสารไทยคดีศึกษา The Journal of the Thai Khadi Research Institute สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
1686-7459 - วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1685-6740 - วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Research Methodology and Cognitive Science วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา Complete
0858-6527 0273-0065 วิทยาสารทันตสาธารณสุข Thai Dental Public Health Journal สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย Complete
0045-9917 2408-1434 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Journal of the Dental Association of Thailand ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
0859-9254 - วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1905-0488 - วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
0125-5614 - วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Mahidol Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0857-4154 - วิศวกรรมสาร มก. Kasetsart Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Complete
1905-615X 2651-1568 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
0857-7951 - วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Engineering Journal of Research and Development วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Complete
2286-668X 2630-0346 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต Kasem Bundit Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Complete
0857-1287 - วิสัญญีสาร The Thai Journal of Anesthesiology ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย Complete
0857-3123 - ศรีนครินทร์เวชสาร Srinagarind Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1905-2863 1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Liberal Arts Review คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Complete
2408-199X - ศึกษาศาสตร์ มมร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Complete
1513-1076 - สยามวิชาการ Siam Academic Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม Complete
2408-0845 2651-1487 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Complete
2408-0837 2651-1576 สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The Golden Teak : Science and Technology Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Complete
1905-7571 - สัตวแพทย์มหานครสาร Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Complete
2228-804X - สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abode of Culture Journal อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Complete
2697-4630 2697-4665 หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม NAJUA: Architecture, Design and Built Environment คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
1686-1841 2697-3901 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Complete
1905-3959 2672-9660 อินทนิลทักษิณสาร Inthaninthaksin Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
0859-015X 2697-4827 อินฟอร์เมชั่น INFORMATION สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
1906-649X 2697-3952 เชียงรายเวชสาร Chiangrai Medical Journal โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Complete
0857-6920 2697-4576 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Chiang Mai Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
0125-5983 2651-2025 เชียงใหม่เวชสาร Chiang Mai Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
1905-6648 2673-0561 เทพสตรี I-TECH คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Complete
0125-6491 - เวชชสารสัตวแพทย์ The Thai Journal of Veterinary Medicine คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1906-1552 2697-4436 เวชบันทึกศิริราช Siriraj Medical Bulletin คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
0125-7722 2697-4134 เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal กรมแพทย์ทหารบก Complete
1686-5731 - เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Business Administration and Economics Review คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
0125-3638 2673-0650 เอเชียปริทัศน์ ASIA PARIDARSANA สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2351-0641 - เอเชียพิจาร Asia Critique คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
0125-0485 - แก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
0125-0455 - แพทยสารทหารอากาศ Royal Thai Air Force Medical Gazette กรมแพทย์ทหารอากาศ Complete
1905-3460 2672-9687 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Complete
1686-9540 2586-8659 ไทยไภษัชยนิพนธ์ Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ Complete