รายชื่อวารสารใหม่ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

รายชื่อวารสารใหม่ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในวันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
- 2586-9019 - Asia Pacific Journal of Religions and Cultures วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
- 2408-1906 - AU-EJOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Complete
2651-2149 2672-9288 - Chulalongkorn Medical Bulletin คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
- 2465-4256 - International Electrical Engineering Transactions สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) Complete
- 2539-5912 - ITMSoc Transactions on Information Technology Management สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย Complete
- 2539-5904 - ITMSoc Transactions on Innovation and Business Engineering สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย Complete
2673-074X 2697-455X - Journal of Modern Learning Development สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ Complete
- 2697-5033 - Journal of Roi Kaensarn Academi บริษัท อินโนเวชั่น ทู ยู จำกัด Complete
2392-5515 2392-5515 - Mahidol R2R e-Journal มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2286-976X 2539-5513 - RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES มหาวิทยาลัยรังสิต Complete
2465-5325 - - RMUTT GLOBAL BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE REVIEW คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
2465-390X 2456-4167 - Thammasat Review of Economic and Social Policy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2465-5546 - - The Journal of International Buddhist Studies College วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
0857-4146 - ชัยภูมิเวชสาร Chaiyaphum Medical Journal โรงพยาบาลชัยภูมิ Complete
2465-4205 2697-4045 นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน Nittayasan Siangtham Chakmahayan วัดธรรมปัญญารามบางม่วง Complete
2286-6787 - นิติพัฒน์ นิด้า Nitipat Nida คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
0859-3574 - ปัญญา journal of mbu lnc มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Complete
2630-0788 - พุทธมัคค์ BUDDHAMAGGA ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม Complete
2286-6779 2697-4851 มนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Complete
0859-2616 2673-0154 มะเร็งวิวัฒน์ Journal of Thai Association of Radiation Oncology สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย Complete
2465-4043 - รัฐศาสตร์นิเทศ Political Science Review คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2465-4361 2697-4649 ลานนาวิชาการ Lanna Academic Journal วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Complete
2539-5718 2651-1215 วารสาร มจร การพัฒนาสังคม Journal of MCU Social Development หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2630-0397 2651-0901 วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ Journal of MCU Nan Review วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Complete
2539-5777 2651-0820 วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Complete
2539-5726 2697-4150 วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ JOURNAL OF MCU UBON REVIEW มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี Complete
2465-4957 - วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ TransLog: Journal of Transportation and Logistics สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2673-0839 2673-0405 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Local Governance and Innovation คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Complete
2286-6280 - วารสารการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of Administration and Management คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
2630-0354 - วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา Educational Management and Innovation Journal สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1906-9685 - วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์ Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Complete
2229-2470 - วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ Journal of Social Science Research สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย Complete
2465-5163 2651-2491 วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ Rajabhat Mathematics Journal ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Complete
2350-9732 - วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Complete
0858-4052 - วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY & ENVIRONMENT REVIEW สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน Complete
2350-9937 - วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ SSKRU Research and Development Journal งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Complete
2539-5963 2586-8357 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร Journal of Mass Communication Technology, RMUTP คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Complete
2465-5309 - วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Complete
2408-1892 2651-2262 วารสารธรรมธารา Dhammadhara Journal of Buddhist Studies มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก Complete
2408-1299 - วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Public and Private Management Innovation Journal ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
2229-1598 2697-4460 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Complete
2465-4477 - วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
2539-7222 - วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Complete
2586-8802 2651-2157 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น Law and Local Society Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Complete
2651-0790 - วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ ๋JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION REVIEW คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Complete
2539-6110 2651-2211 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS Journal of Business Administration and Accountancy คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2350-9546 2697-4274 วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
2651-1800 2672-9822 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
2465-4965 - วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
2672-9679 - วารสารปัญญาปณิธาน Pañña Panithan Journal มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Complete
2408-0934 - วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน Journal of Nursing Science Christian University of Thailand มหาวิทยาลัยคริสเตียน Complete
2539-5785 - วารสารพุทธจิตวิทยา Journal of Buddhist Psychology Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Complete
- 2672-9008 วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Maejo Information Technology and Innovation Journal ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Complete
2392-5906 - วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Political Science Journal สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Complete
2465-4728 - วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Complete
2586-8438 - วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences มหาวิทยาลัยราชธานี Complete
2586-8446 - วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences มหาวิทยาลัยราชธานี Complete
2651-1673 2672-9210 วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
- 2465-4787 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital Journal Online โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Complete
0858-3560 2697-4207 วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ Journal Of Nakornping Hospital โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Complete
2586-8500 2586-8632 วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม Journal of Innovative Technology Research มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Complete
2229-0532 - วารสารวิจัยพัฒนาระบบงานสาธารณสุขแพร่ Journal of Phrae Public Health to develop the system สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ Complete
2586-9302 - วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Vocational Education Innovation and Research Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 Complete
2408-1531 - วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา Complete
2586-3868 - วารสารวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา Research and Development Environmental Education Journal ชมรมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่1 Complete
2586-9272 2651-0634 วารสารวิชาการ กสทช. NBTC journal สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Complete
2697-4002 - วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม MANAGEMENT SCIENCE,RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
1686-7777 - วารสารวิชาการ ปขมท. CUAST Journal ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) Complete
2651-1150 - วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ Academic MCU Buriram Journal วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
0858-4370 - วารสารวิชาการเขต 12 12th Region Medical Journal โรงพยาบาลหาดใหญ่ Complete
1685-2613 2673-0413 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Complete
2586-9353 - วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Complete
2630-0834 2672-9059 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Complete
2350-9317 - วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Complete
1906-2192 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ๋Journal of Rattana Bundit University มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Complete
1906-5167 - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Academic Journal of Rajapruk University มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Complete
2465-5376 - วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTP Research Journal Humanities and Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Complete
- 2673-0758 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ School of Administrative Studies Academic Journal วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Complete
16850491-9 2697-4584 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Science Journal Chandrakasem Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Complete
2408-0993 - วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Complete
2465-5171 2672-944X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 Complete
2229-0710 - วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Journal of Human Society Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Complete
1513-6736 2697-438X วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ The Jouranal of Sirindhornparidhat มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย Complete
1906-1919 - วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง Complete
2229-1644 - วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา Journal of Ayutthaya Studies Institute สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Complete
2539-5688 2672-9873 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. YRU Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Complete
2673-0723 - วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Complete
2465-4248 2697-3839 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Complete
- 2630-0427 วารสารศิลปการจัดการ Journal of Arts Management มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ Complete
2673-088X 2697-3871 วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 Regional Health Promotion Center 9 Journal ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา Complete
1905-2421 2651-1592 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Economics and Business Administration Journal Thaksin University คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Complete
- 2673-0375 วารสารสถาบันบำราศนราดูร Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute สถาบันบำราศนราดูร Complete
2465-4523 - วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of BSRU-Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Complete
2228-9070 2672-9482 วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of MCU Alumni Association สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2630-0478 - วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Complete
2539-6749 - วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Complete
2228-8007 - วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Complete
2586-9493 - วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Complete
2651-1630 2672-9040 วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช Complete
1686-7076 2672-930X วารสารสาธารณสุขล้านนา LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ Complete
1685-6445 - วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี The Office of Disease Prevention and Control 10th Journal สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี Complete
2465-4142 - วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ Journal of Health Education and Communication กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Complete
2630-0842 2673-0928 วารสารเสลภูมิวิชาการ Journal of Selaphum Academic สถาบันนวัตกรรมและการวิจัย Complete
2286-9999 - วารสารหมอยาไทยวิจัย Journal of Traditional Thai Medical Research คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Complete
2672-9717 - วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน JOURNAL OF ENVIRONMENT HEALTH AND COMMUNITY HEALTH สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Complete
- 1905-4491 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา An Online Journal of Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
1686-0780 2697-3979 วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Complete
2228-8554 - วิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย The Online Journal of Thai Association of Orthodontists สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย Complete
2630-0168 2672-9458 วิวิธวรรณสาร Wiwitwannasan เครือข่ายนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม Complete
2287-0598 - วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ THAMMASAT ENGINEERING JOURNAL คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Complete
2586-9043 2586-825X ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Complete
- 2630-0141 สาระศาสตร์ Sarasatr คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Complete
2408-1361 2651-1045 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ SIKKHA Journal of Education มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย นายมานะ สินธุวงษานนท์ Complete
2465-4183 2697-3804 สิทธิและสันติศึกษา Journal of Human Rights and Peace Studies สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Complete
2465-4809 2465-4809 หัวหินสุขใจไกลกังวล Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon โรงพยาบาลหัวหิน Complete