ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

1. ศูนย์ TCI เปิดรับเอกสารสำหรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2562 นั้น จะเปิดรับเอกสารพร้อมกับการประเมินวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

2. กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ (Url จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

3. ศูนย์ TCI พิจารณวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

4. ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น

5. ศูนย์ TCI ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วารสารปี พ.ศ. ที่เข้าฐานข้อมูล เป็นต้นไป
เช่น วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ TCI จะบันทึกข้อมูลวารสารตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

6. ศูนย์ TCI จะประกาศค่า T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทุกวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี แต่สำหรับวารสารใหม่จะประกาศค่า T-JIF เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลไปแล้ว 3 ปี

Downloads

Process

  •  
  •  
  •  
  •  
  •