ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

1. วารสารตีพิมพ์มาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)

2. ศูนย์ TCI เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ในปี พ.ศ. 2565 : จะประกาศในทราบอีกครั้งระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

3. กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ ได้ที่ลิงก์ : … (Url จะประกาศให้ทราบอีกครั้งระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์)

4. ศูนย์ TCI พิจารณาวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

5. ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น

6. กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่อีเมล : tci.thai@gmail.com โดยแจ้งข้อมูลวารสาร ดังนี้ 1. ISSN (ถ้ามี) 2. E-ISSN (ถ้ามี) 3. ชื่อวารสารภาษาไทย 4. ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://tci-thailand.org/?page_id=4338

7. กองบรรณาธิการวารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ที่วารสารเข้าฐานข้อมูล เป็นต้นไป
เช่น วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 ให้วารสารนำบทความที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เข้าระบบแบบ Fast Track เพื่อให้ศูนย์ TCI บันทึกข้อมูลวารสาร พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Downloads

Process

  •  
  •  
  •  
  •  
  •