ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

1. วารสารตีพิมพ์มาแล้ว 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)

2. ศูนย์ TCI เปิดรับเอกสารสำหรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ในปี พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

2. กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ ได้ที่ลิงก์ : http://www.kmutt.ac.th/jif/eval_new_journal_63/list%20journal.php

3. ศูนย์ TCI พิจารณวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

4. ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น

5. ศูนย์ TCI ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วารสารปี พ.ศ. ที่เข้าฐานข้อมูล เป็นต้นไป
เช่น วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ TCI จะบันทึกข้อมูลวารสารตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Downloads

Process

  •  
  •  
  •  
  •  
  •