รายชื่อวารสารใหม่ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2563

รายชื่อวารสารใหม่ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2563

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ สถานะการกรอกข้อมูล
- 2697-3863 - e-Journal of Education Studies, Burapha University Complete
2586-9450 2697-4290 - HUSO Journal of Humanities and Social Sciences Complete
2586-8926 - - Journal of Tropical Forest Research Complete
2630-0869 - พัฒนาชุมชนและสังคมปริทัศน์ Community and Social Development Review Complete
2586-8365 - มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal Complete
2539-5777 2651-0820 วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review Complete
2586-8144 - วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review Complete
2697-6439 - วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Management and Local Innovation Complete
2697-5556 - วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน Journal of Sustainable Education and Society Complete
2697-5955 2697-5963 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย CRRU Journal of Communication Complete
2228-9410 - วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา Lanna Journal of Health Promotion and Environmental Health Complete
2465-5473 - วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY Complete
2350-9732 - วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi Complete
2697-6013 2697-6021 วารสารธาตุพนมปริทรรศน์ JOURNAL OF THAT PHANOM REVIEW Complete
2465-4477 - วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University Complete
1906-7739 - วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University Law Journal Complete
2586-9906 2586-9914 วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University Complete
2651-1266 2697-5998 วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies Complete
2697-5130 2697-5254 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Journal of Buddhistic Sociology Complete
0857-1449 - วารสารฟิสิกส์ไทย Thai Journal of Physics Complete
2586-9647 2630-0133 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ Ramkhamhaeng Journal of Public Administration Complete
2672-9490 2672-9962 วารสารวิจยวิชาการ The Journal of Research and Academics Complete
2539-5548 - วารสารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Scientific Research Journal, Lampang Rajabhat University Complete
2465-4507 - วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University Complete
2586-9566 - วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย Thai Forest Ecological Research Journal Complete
2586-3868 - วารสารวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา Journal of Environmental Education Research Complete
2586-9272 2651-0634 วารสารวิชาการ กสทช. NBTC Journal Complete
2586-890 - วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต PKRU SciTech Journal Complete
1905-7024 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Academic Journal Complete
2651-1509 - วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น Academy Journal of Northern Complete
2286-9204- - วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - Complete
2586-8454 2697-620X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Journal of Vocational Institute of Agriculture Complete
1906-7267 2697-3731 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL Complete
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY Complete
2630-046X 2697-5297 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province Complete
2586-8101 2697-6447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ Journal of Science and Technology RMUTSB Complete
2539-5955 - วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University Journal of Engineering Complete
2539-7249 2697-4061 วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ Journal of Education and Human Development Sciences Complete
2350-9627 2697-3766 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University Complete
2586-9612 - วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ Journal of Liberal Arts and Service Industry Complete
2392-5760 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Complete
- 2465-4949 วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Applied Statistics and Information Technology Complete
- 2697-6471 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences Complete
2672-9148 2651-1711 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Thai Journal of Public Health and Health Sciences Complete
- 2651-1843 วารสารอนัมนิกาย Anam Nikaya Mahayana in Thailand Complete
2672-9717 - วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน Journal of Environmental and Community Health Complete
2630-0970 2651-155X วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal Complete
2630-0052 2630-0109 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University Complete