การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2”

วันที่จัดประชุม : 21 ส.ค. 63

สถานที่ : ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 100 คน

1. กำหนดการภาษาไทย , Agenda Programme

2. Outputs and outcomes of the TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 1 and the evaluation result regarding status and performances of the Thai Journals under the Project Phase 1 – By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, TCI

3. Details, procedures and conditions for financial supports from the TSRI for journal quality development within the TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 2 – By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, TCI

4. Editorial Management System (Online Submission system, Reviewer pool & Reviewer finder, and the Website) – By Mr. Sawit Kasuriya, NECTEC

5. Training, Mentoring and Evaluation of Journal Performance under the TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 2 – By Dr. Nongyao Sripromsuk, TCI

6. Recommendations to Editors for preparation and writing up the sub-proposal for financial supports from the TSRI – By Assoc. Prof. Teerasak Markpin, TCI

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13

“The 4th Re-evaluation of Thai Journals: Process, Challenges and Lessons Learned”

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และชี้แจงรายละเอียดของผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับเลื่อนกลุ่ม (ในกรณีที่วารสารของท่านไม่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1)

2. นำเสนอระบบการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track เมื่อมีการตีพิมพ์บทความบนเว็บไซต์ของวารสาร

วันที่จัดประชุม : 10 ม.ค. 63

สถานที่ : ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าร่วม : 1,500 คน

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 13
2. กำหนดการภาษาไทย   Agenda Programme
3. บรรยายเรื่อง “สรุปภาพรวมการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 : กระบวนการ ปัญหาที่พบ และบทเรียนที่ได้รับ [The 4th Re-evaluation of Thai Journals: Process, Challenges and Lessons Learned]”
4. บรรยายเรื่อง “What are expectations for journals for Scopus database?”
5. บรรยายเรื่อง “Open sciences trend and how they influence the impact of your journals?”
6. บรรยายเรื่อง “ความสำคัญและที่มาของการบันทึกข้อมูล และ impacts and visibilities ของกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track [Proposal on Fast-Track Indexing System to TCI Database: Importance, Rationale, Impacts and Visibilities]”
7. บรรยายเรื่อง “การสาธิตกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track [Demonstration on Fast-Track Indexing System to TCI Database]”
8. บรรยายเรื่อง “ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพวารสารไทย [Announcement of Results of the 4th Re-evaluation of Thai Journals, Recommendations]”
การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุม ACI Steering Committee Meet With Scopus Subject Chairs

วันที่จัดประชุม : 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ : Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, ThaiLand

จำนวนผู้เข้าร่วม : 30 คน

Introductory Remarks 
Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, Chairman ACI Steering Committee
การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุม Thai Local Board meets with Scopus Subject Chairs

วันที่จัดประชุม : 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ : Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, ThaiLand

จำนวนผู้เข้าร่วม : 50 คน

1.“Introductory Remarks” 
By Prof. Dr.Narongrit Sombatsompop, Chairman of Thai Local Board

2. “Reflections: Experiences on title review for Scopus Inclusion”
By Thai Local board representatives
Prof. Dr. Theeraphap Chareonviriyaph
Assoc. Prof. Dr. Benjaphorn Prapagdee

3. “Expectations from Scopus Subject Chairs”
By Prof. Dr. Peter Brimblecombe, Scopus Subject Chair Representative

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567)

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ในด้านการบริหารจัดการและด้านคุณภาพของเนื้อหาทางวิชาการของวารสารไทย
2. เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทย เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3

วันที่จัดประชุม : ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2561
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

วันที่จัดประชุม : ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
สถานที่ : โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

วันที่จัดประชุม : ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2561
สถานที่ : โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันที่จัดประชุม : ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ตุลาคม 2561
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 1,405 คน

1. การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567)
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ2. Selection criteria for the ASEAN Citation Index (ACI)
โดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข

3. Thailand Journal Editors Workshop
By Derrick Duncombe

4. Summary of the Seminar “Selection and categorization criteria for the 4th round re-evaluation for TCI indexed journals (2020-2024)” During September 28 – October 17, 2018

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 12

วัตถุประสงค์ :
1. การมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561
2. การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”
3. การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล
4. การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563”
5. การบรรยายพิเศษจาก SCOPUS

วันที่จัดประชุม : 9 มีนาคม 2561

สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 600 คน

เอกสารประกอบการประชุมแบบ EBOOK

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 11

“Towards Scholarly Publishing Qualities: Ethics, Visibility and E-Journal Management”

วัตถุประสงค์ :
1. นำเสนอผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2. นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
3. ประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 15 ธันวาคม 2559

สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 600 คน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 11
(The 11th TCI Symposium Approval Letter)

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)

3. กำหนดการ
(The Programme)

4. การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 3
(Announcement of the 3rd TCI- SCOPUS-TRF Journal Award)

5. การบรรยายเรื่อง “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist”
(Presentation: “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist”)
By Ms. Susanne Steiginga, Scopus Product Manager

6. การบรรยายเรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals”
(Presentation: “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals”)
By Prof. Jeffrey Beall, University of Colorado Denver, Colorado, USA

7. การบรรยายเรื่อง “กระบวนการเชื่อมต่อระบบ EPS กับ ThaiJO” (Presentation: “EPS Integration Process with ThaiJO”)
By Dr. Choochart Haruechaiyasak (NECTEC)

8. การบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อเข้าสู่ระบบบค้นหาความซ้าซ้อนของเนื้อหาสาหรับวารสารและงานวิชาการไทย”
(Presentation: “E-Journal Format Checker for TCI Database System”)
By Mr. Santipong Thaiprayoon (NECTEC) and Mr. Santi Ittiritmeechai (TCI)

9. การระดมสมองเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย”
(Presentation and Discussion: “Brain Storming Session: Quality Development for Thai Scholarly Journals”)
Moderated by Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop

10. เอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10

“Automated Data Input for Thai Journal Management”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2558
2. นำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
3. นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4. ประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 30 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 450 คน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 10
(The 10th TCI Symposium Approval Letter)

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)

3. กำหนดการ
(The Programme)

4. การเสวนาเรื่อง “คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
(Presentation and Discussion: “Qualities of TCI Indexed Journals and Academic Promotions and Graduations”)
โดย ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.

5. การบรรยายเรื่อง “บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559”
(Presentation and Discussion: “Lessons learned, incidents and appeals after the 3rd round of the TCI journal assessment exercise”)

6. การบรรยายเรื่อง “การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวารสารใน TCI”
(Presentation: “Extraction and Plagiarism Checking System”)

7. การสาธิตการตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวารสารใน TCI
(Presentation: “TCI Format Checker”)

8. การบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าการจัดทาฐานข้อมูลย่อยสาหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิง วารสารในเล่มวิทยานิพนธ์”
(Presentation: “Progress on Bibliographic and Citation Indexing of Dissertations and Theses”)
9. การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
(Presentation: “Announcement of the 3rd TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards”)

10. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of participants)

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9

“TCI in Digitalization and Plagiarism Prevention”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557
2. หาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
3. หาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4. พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 11 ก.ย. 58

สถานที่ : โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 450 คน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 9
(The 9th TCI Symposium Approval Letter)

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)

3. กำหนดการ
(The Programme)

4. การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซำ้ซ้อนของเนื้อหาสาหรับวารสารและงานวิชาการไทย”
(Presentation and Discussion: “Digitization and Plagiarism Checking for Research Publications”)

5. การบรรยายเรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสาหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์”
(Presentation and Discussion: “Thesis Citation Index”)

6. การเสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง Voices from Editors “Ways ahead for Thai Journals”
(Panel discussion: Voices from Editors “Ways ahead for Thai Journals”)

7. การบรรยายพิเศษเรื่อง “Digitization and Plagiarism in international publishing”
(Invited Talk: “Digitization and Plagiarism in international publishing”)

8. การรายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Update on TCI Activities)

9. ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจาปี 2557: การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล
(TRF Research Award 2014: Thai-Journal Citation Index Centre)

10. เกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศ
(Criteria of Thai Academic Journal)

11. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of participants)

12. สรุปประเด็นข้อซักถาม “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 ”

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 8

“นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
2. หาแนวทางการจัดทำวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
3. พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4. ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 30 พฤษภาคม 2557

สถานที่ : โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 350 คน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 8
(The 8th TCI Symposium Approval Letter)

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)

3. กำหนดการ
(The Programme)

4. การประกาศผลรางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
(Announcement of the 2nd TCI- SCOPUS-TRF (TST) Journal Awards)

5. การบรรยายพิเศษเรื่อง “New local journals for publishing research with social impacts”
(Invited Talk: “New local journals for publishing research with social impacts”)

6. การเสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”
(Panel discussion: “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”)

7. การบรรยายเรื่อง “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”
(Presentation and Discussion: “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”)

8. การรายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Update on TCI Activities)

9. การระดมสมอง และตอบข้อซักถาม เรื่อง “การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (เริ่มปี 2558)”
(Brainstorming and Q&A session: “3rd Round of TCI Journal Quality valuations (Starting Year 2015)”)

10. เกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศ
(Criteria of Thai Academic Journal)

11. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of participants)

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1”

วันที่จัดประชุม : 11, 18 และ 25 กันยายน 2556

สถานที่ : ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จำนวนผู้เข้าร่วม : 284 คน

พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมระดมสมองในหัวข้อ “การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย”

วันที่จัดประชุม : 31 กรกฎาคม 2556

สถานที่ : โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 60 คน

วัตถุประสงค์ :
1. สร้างความรู้และความเข้าใจในลักษณะของงานวิชาการเพื่อสังคม

2. แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 7

“นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น”

วัตถุประสงค์ :
1. ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
2. ร่วมหารือถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)
3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 31 สิงหาคม 2555

สถานที่ : โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 250 คน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทยครั้งที่ 7
(The 7th TCI Symposium Approval Letter)

2. โครงการจัดการประชุมวิชาการฯ
(The Symposium Project)

3. กำหนดการ
(The Programme)

4. Socially-engaged Research and the Need for a New Type of Journal

5. ASEAN Research Publishing Landscape (ARPL): Connecting Dots

6. An update on ASEAN Citation Index (ACI) Database

7. รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
(Announcement of the 2nd TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards)

8. Thai Journal Publishing in Cooperation with Elsevier

9. การพัฒนาวารสารไทยเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ThaiJO (“Thai Journals Online (ThaiJO)”)

10. การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การประเมิน บทเรียน และผลกระทบ
(Experiences, Lessons Learned and Impacts from the Evaluationand Classification Program of Thai Journals Indexed in TCI Database, and Announcement of 2nd Round Evaluation)

11. TCI กับการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของไทย
(TCI and the Development of Thai Journal Quality)

12. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of Participants)

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 6

“เพิ่ม International Visibility ให้กับวารสารไทย”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (E–CSAC of Thailand)
2. ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal Online System, ThaiJO System)
4. ประกาศเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

วันที่จัดประชุม : 20 พฤษภาคม 2554

สถานที่ : โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 250 คน

เอกสารการจัดปะชุม

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 5

“สร้าง International Visibility ให้กับวารสารไทย”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2. การนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3. การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (online Journal System, OJS)
4. การจัดตั้งคณะกรรมการ E-CSAC เพื่อพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล
5. การประกาศรางวัลคุณภาพสำหรับวารสารไทย TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards

วันที่จัดประชุม : 10 กันยายน 2553

สถานที่ : โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 250 คน

เอกสารการจัดปะชุม

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 4

“หาแนวทางความร่วมมือกับ International Gateway”
วัตถุประสงค์ :
1. รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2. ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง SCOPUS กับ TCI ในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3. ระดมความคิด แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และประสบการณ์/บทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำวารสารไทยและแนวทางในการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ

วันที่จัดประชุม : 20-21 สิงหาคม 2552

สถานที่ : โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 220 คน

เอกสารการจัดปะชุม

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 3

วันที่จัดประชุม : 15 สิงหาคม 2551

สถานที่ : โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 190 คน

“พัฒนา Gateway ให้มีประสิทธิภาพ”

วัตถุประสงค์ :
1. รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

2. ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพสากล

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ และ วิธีการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI”

วันที่จัดประชุม : 26 พฤศจิกายน 2547

สถานที่ : โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วม : 120 คน

“สร้าง Gateway ให้กับบทความในวารสารไทย”

วัตถุประสงค์ :
1. ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ (ศูนย์ TCI)

2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

3. ระดมความคิดและหาแนวทางร่วมกัน ในการกรอกข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการพัฒนาฐานให้เข้าถึง สืบค้นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

การประชุม
รายละเอียดการประชุม

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการในประเทศ และ การระดมความคิดเกี่ยวกับคุณภาพวารสารไทย”

วันที่จัดประชุม : 20 มีนาคม 2546

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เข้าร่วม : 182 คน

“เปิดลิ้นชัก วารสารไทย”

วัตถุประสงค์ :
1. นำเสนอผลงานวิจัย การจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย

2. เปิดเผยค่าดัชนีผลการะทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (Impact Factors) เป็นครั้งแรก

3. ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทย