การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่สถานที่จำนวนผู้เข้าร่วม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1-26 และ 20 กุมภาพันธ์ 2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี61 คน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 3-429-30 สิงหาคม 2549มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี74 คน
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 5-625-26 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต120 คน
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 7-821-22 พฤษภาคม 2552มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต120 คน
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Tha Journal Online System (ThaiJO System)” ครั้งที่ 16 กันยายน 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี39 คน
6. การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 17 กันยายน 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี21 คน
7. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System)5-6 มีนาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี24 คน
8. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 (Thai Journals Online System)21-22 มีนาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี17 คน
9. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 2 (Thai Journals Online System)26-27 เมษายน 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี23 คน
10. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO-1 (Thai Journals Online System)พ.ศ. 2555-2560มหาวิทยาลัยต่างๆ
11. การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร
ศูนย์ TCI จัดร่วมกับ Nectec
พ.ศ. 2561-2562✣ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
✣ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
✣ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✣ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์