การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบทความวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI

ดำเนินการโดยทีม TCI
จำนวนวารสารไทยในระบบฐานข้อมูล TCI มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งในด้านจำนวนเล่ม (Volume) และจำนวนฉบับ (issue) ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการในการเข้าถึงรายละเอียดของบทความวารสารเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ศูนย์ TCI ซึ่งมีบุคลากรจำกัด ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลบทความและรายการอ้างอิงได้ทันท่วงที ตามความต้องการของสมาชิก ดังนั้น เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลบทความวารสารและรายการอ้างอิง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรณาธิการวารสารจึงต้องเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลบทความของตัวเอง หลังจากได้ตีพิมพ์รายละเอียดบทความลงในเว็บไซต์ของวารสารแล้ว ผ่านระบบ Fast-track Indexing system นี้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

ระบบการบันทึกข้อมูลบทความวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบันทึกข้อมูลบทความวารสารแต่ละบทความเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI ซึ่งดำเนินการโดยกองบรรณาธิการของแต่ละวารสาร เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งนี้ทีม TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ approve เพื่อนำเข้าสู่ระบบ TCI ต่อไป Workflow ของระบบนี้ มีดังนี้ วารสารที่สามารถเข้ามาใช้งานระบบ วารสารไทยทุกรายการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทั้งที่อยู่ในระบบ ThaiJo และ ที่ไม่อยู่ในระบบ ThaiJo สามารถ เข้ามาใช้บริการนี้ได้ โดยแต่ละวารสารจะได้รับ login name และ password

วิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI มี 3 วิธีคือ

1) Manually Import คือ การพิมพ์รายละเอียดของบทความและรายการอ้างอิง โดยใช้มือผ่านการ copy and paste โดย copy ข้อมูลจากเว็บไซต์ของวารสาร แล้วนำมา paste ในระบบ fast-track นี้ วิธีการนี้ เหมาะสำหรับวารสารที่มีเว็บไซต์ของวารสารเอง ทั้งที่เป็น Stand alone และอยู่ในระบบ OJS อื่นๆ [คู่มือการใช้งาน Manually Import]
2) Scopus Import คือการ import ข้อมูลบทความวารสารมาจากฐานข้อมูล Scopus วิธีการนี้สำหรับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus แล้วเท่านั้น [คู่มือการใช้งาน Scopus Import]
3) ThaiJO Import คือการ import ข้อมูลบทความวารสารมาจากระบบ ThaiJo วิธีการนี้สำหรับวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo แล้วเท่านั้น [คู่มือการใช้งาน ThaiJo Import]

รายละเอียดที่จะบันทึกเข้าสู่ระบบ TCI

1) รายละเอียดบทความ (ในระบบเรียกว่า Metadata) ซึ่งประกอบด้วย
 • ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • Keyword ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คั่นด้วยเครื่องหมาย semicolon)
 • เลขหน้าของบทความ
 • DOI (ถ้ามี)
 • URL
 • 2) รายละเอียดผู้แต่ง (Author) ซึ่งประกอบด้วย
 • ชื่อผู้แต่งทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สังกัดผู้แต่งทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ประเทศของหน่วยงานที่สังกัด
 • 3) รายการอ้างอิงท้ายบทความ (References) ทุกรายการ

  หมายเหตุ
  สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ท่านสามารถติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่อีเมล : tci.thai@gmail.com

  กรุณาแจ้งข้อมูลวารสาร ดังนี้

  1. ISSN (ถ้ามี)

  2. E-ISSN (ถ้ามี)

  3. ชื่อวารสารภาษาไทย

  4. ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •