โครงการวิจัยของศูนย์ TCI

ลำดับชื่อโครงการแหล่งทุนระยะเวลาสถานภาพ
1การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการในประเทศมจธ.ก.ย.44 – มี.ค.45ปิดโครงการแล้ว
2การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศสกว.มี.ค.45 – ก.พ.46ปิดโครงการแล้ว
3โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)สวทช.ก.ย.46 – เม.ย.47ปิดโครงการแล้ว
4การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ และแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546สวทช.ก.ค.47 – ม.ค.48ปิดโครงการแล้ว
5การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศสกว.ก.ค.47 – มิ.ย.50ปิดโครงการแล้ว
6การศึกษาทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของโลก กรณีศึกษา: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์MTECก.ค.48 – ธ.ค.48ปิดโครงการแล้ว
7พฤติกรรมการอ้างอิง และดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCIมจธ.ม.ค.49 – มิ.ย.51ปิดโครงการแล้ว
8คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 1)มจธ.ก.ค.50 – มิ.ย.51ปิดโครงการแล้ว
9การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศสกว.ก.ค.50 – มิ.ย.53ปิดโครงการแล้ว
10จัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สกว. และ สกอ.พ.ค.51 – เม.ย.54ปิดโครงการแล้ว
11คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 2)มจธ.ก.ค.51 – มิ.ย.52ปิดโครงการแล้ว
12การประเมินคุณภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษา สาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุวช.ต.ค.51 – ก.ย.52ปิดโครงการแล้ว
13การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ h-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตีพิมพ์บทความวิจัยสมศ. และ มจธ.พ.ย.51 – พ.ย.52ปิดโครงการแล้ว
14การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3สกว.ก.ย.53 – ส.ค.56ปิดโครงการแล้ว
15การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลสกว.ธ.ค.53 – พ.ย.56ปิดโครงการแล้ว
16การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2สกว.ส.ค.54 – ก.ค.57ปิดโครงการแล้ว
17การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 1สกอ.ส.ค.53 – ก.ค.57ปิดโครงการแล้ว
18การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 4สกว.ก.ย.56 – ก.ย.57ปิดโครงการแล้ว
19การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย: พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับวารสารวิชาการ และวารสารวิชาการไทยรับใช้สังคมไทยวช.ส.ค.56 – ม.ค.57ปิดโครงการแล้ว
20การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทยวช.ส.ค.57 – ส.ค.58ปิดโครงการแล้ว
21การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 2สกอ.ส.ค.57 – ก.ค.60ปิดโครงการแล้ว
22การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 5สกอ.เม.ย.58 – มี.ค.61ปิดโครงการแล้ว
23การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนระยะที่ 3: ปีที่ 1สกอ.ก.ย.61 – ก.ย.62ปิดโครงการแล้ว
24การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากลสกว.เม.ย.60 – เม.ย.63ระหว่างดำเนินงาน
25การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 6สกอ.ส.ค.61 – ส.ค.64ระหว่างดำเนินงาน