ประกาศ!!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความในฐานข้อมูล TCI (18 พ.ย. 59)

 
          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ได้รวบรวมข้อมูลของบทความ และข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยและรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสำหรับวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Impact Factor, T-JIF) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมานั้น ศูนย์ TCI ใช้แรงงานคนในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ดิจิตอลของบทความ (ไฟล์ PDF) มาสกัดเป็นตัวอักษรและบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยไม่ผ่านการพิมพ์จากคน การนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ PDF มาสกัดเป็นตัวอักษรนั้น ปัจจัยที่ส่งผลให้ข้อมูลที่สกัดได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนมากที่สุด นั่นคือ รูปแบบของบทความ ดังนั้น ศูนย์ TCI และ NECTEC จึงได้จัดทำระบบตรวจสอบรูปแบบบทความสำหรับวารสารใน TCI (TCI Format Checker) ขึ้น เพื่อให้บรรณาธิการวารสารสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปแบบบทความของวารสารที่ดำเนินการอยู่นั้น สามารถสกัดข้อมูลออกมาได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยศูนย์ TCI ขอความร่วมมือให้บรรณาธิการวารสารส่งไฟล์บทความมาให้กับทาง TCI ตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ http://tci-formatchecker.openservice.in.th/ เป็นรอบๆ ดังนี้
กลุ่ม
ช่วงวันที่
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 30 มิถุนายน 2559
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 และอยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 31 กรกฏาคม 2559 1 – 31 สิงหาคม 2559
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในระบบ ThaiJO รอบที่ 2 1 – 31 ตุลาคม 2559
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 และอยู่ในระบบ ThaiJO รอบที่ 2 1 – 31 ธันวาคม 2559
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 30 เมษายน 2560
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 30 มิถุนายน 2560
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 31 สิงหาคม 2560
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 31 ตุลาคม 2560 
วารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 ทั้งที่อยู่ และไม่อยู่ในระบบ ThaiJO 1 – 31 ธันวาคม 2560 
 คู่มือการอัพโหลดไฟล์บทความเพื่อตรวจสอบรูปแบบบทความของ TCI
   เว็บไซต์สำหรับอัพโหลดไฟล์บทความ คลิกที่นี่
ทั้งนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการตรวจสอบรูปแบบของบทความในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO พบว่า มีวารสารที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบโดยไม่ต้องปรับปรุงรูปแบบของบทความแล้ว – ในครั้งที่ 1 (30 พ.ค. 59) จำนวน 29 รายการ – ในครั้งที่ 2 (15 ส.ค. 59) จำนวน 29 รายการ – ในครั้งที่ 3 (10 ต.ค. 59) จำนวน 28 รายการ – ในครั้งที่ 4 (18 พ.ย. 59) จำนวน 48 รายการ – ในครั้งที่ 5 (30 ม.ค. 60) จำนวน 3 รายการ – ในครั้งที่ 6 (3 เม.ย. 60) จำนวน 26 รายการ – ในครั้งที่ 7(1 ส.ค. 60) จำนวน 4 รายการ – ในครั้งที่ 8 (1 ส.ค. 60) จำนวน 18 รายการ – ในครั้งที่ 9 (18 ต.ค. 60) จำนวน 6 รายการ – ในครั้งที่ 10 (16 พ.ย. 60) จำนวน 8 รายการ รวม 10 ครั้ง จำนวน 199 รายการ  
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 1/2559 (30 พ.ค. 59)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
2287-0741
Applied Environmental Research
2
1905-7172
International Journal of Renewable Energy
3
1905-2367
KMITL Science and Technology Journal
4
1513-4717
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
5
1905-9159
Silpakorn University Science and Technology Journal
6
1906-5965
SNRU Journal of Science and Technology
7
0857-6033
The International Journal of East Asian Studies
8
1906-3431
Veridian E-Journal, Silpakorn University
9
2408-1248
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
10
1906-4950
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
1905-1972
วารสารจีนศึกษา
12
1906-0181
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
0859-3957
วารสารวิจัย มข.
14
1906-0319
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15
0125-278X
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
16
1685-4489
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
2229-2683
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
18
2286-9832
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
19
1685-2354
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
20
1686-9664
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
0857-5290
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
22
1906-8352
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
23
0125-3212
วารสารศึกษาศาสตร์
24
1905-9574
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
0857-1511
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
1686-6541
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
27
1905-7164
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
28
1905-1387
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
29
1685-6740
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 2/2559 (15 ส.ค. 59)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
2286-8984
Southeast Asian Journal of Economics
2
1685-9057
Thailand Statistician
3
0859-5747
Thammasat Review
4
1686-3933
Walailak Journal of Science and Technology
5
1513-4458
กระแสวัฒนธรรม
6
0125-7560
พุทธชินราชเวชสาร
7
0857-0442
รัฏฐาภิรักษ์
8
1906-215X
วารสาร มทร.อีสาน
9
0854-9849
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
10
1906-5485
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
11
1905-6303
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
12
0857-4553
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
13
1905-7121
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
14
0125-3670
วารสารธรรมศาสตร์
15
1513-4164
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
16
1906-425X
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17
1905-9647
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
18
1906-7658
วารสารปัญญาภิวัฒน์
19
1513-5217
วารสารพยาบาลทหารบก
20
0125-3832
วารสารเภสัชวิทยา
21
1906-5681
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
22
0858-7418
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
0857-5428
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
24
0859-418X
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
25
1905-0793
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
26
1906-5337
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27
1905-9590
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
28
0125-8273
วิศวกรรมสาร มข.
29
1905-615X
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 3/2559 (10 ต.ค. 59)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
2286-7333
Thai Journal of Science and Technology
2
1513-1025
Thoughts
3
0125-5118
พยาบาลสาร
4
0125-5061
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
5
0859-3299
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6
0858-3080
วารสารเกื้อการุณย์
7
1905-2960
วารสารจักษุธรรมศาสตร์
8
0857-880X
วารสารทันตาภิบาล
9
1906-2141
วารสารนเรศวรพะเยา
10
1906-0769
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
2408-1256
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
0859-5992
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
0857-4677
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
14
1686-9311
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
15
0125-300X
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
16
2229-0931
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
17
1686-4409
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
2228-8120
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
2229-1636
วารสารวิชาการปทุมวัน
20
1905-9469
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
21
2286-6183
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
22
1513-7201
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
23
1513-9131
วารสารศิลปศาสตร์
24
1513-9514
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25
1686-9192
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
1905-7520
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
27
2408-0845
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28
0859-015X
อินฟอร์เมชั่น
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559 (18 พ.ย. 59)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
1686-5456
Environment and Natural Resources Journal
2
2465-4531
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
3
1905-7326
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
4
1906-3865
NIDA Case Research Journal
5
1905-3193
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
6
0859-4074
Thammasat International Journal of Science and Technology
7
1686-9540
ไทยไภษัชยนิพนธ์
8
0857-8052
รามาธิบดีพยาบาลสาร
9
0859-0001
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
10
2286-718X
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
1513-5667
วารสารเกษมบัณฑิต
12
1685-3954
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13
2229-1997
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
14
2408-1051
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
15
0125-2682
วารสารเทคนิคการแพทย์
16
1686-0667
วารสารไทยคดีศึกษา
17
1905-3746
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
18
0867-0884
วารสารปาริชาต
19
0857-3743
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
20
1906-652X
วารสารพยาบาลตำรวจ
21
0125-8885
วารสารพยาบาลศาสตร์
22
0125-7021
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
23
0857-5371
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
24
0125-3689
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
25
0859-2667
วารสารพัฒนาสังคม
26
1905-0852
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
27
2228-9356
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
28
1906-3334
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
1905-2847
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
30
2229-2802
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31
1905-2022
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
32
0857-684x
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33
0858-4540
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
34
1686-7440
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
35
2286-6175
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
1906-0432
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
37
0859-4562
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
38
0859-6808
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
39
1686-6959
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
40
0858-4435
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
0859-5127
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
42
0858-9291
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
43
0125-6985
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
44
0859-2055
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45
0859-497X
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
46
0857-2690
วารสารสุทธิปริทัศน์
47
1906-7682
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
48
0125-8435
สงขลานครินทร์เวชสาร
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 5/2560 (30 ม.ค. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
0858-0006
วารสารจันทรเกษมสาร
2
0857-6653
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
3
1906-6023
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 6/2560 (3 เม.ย. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
1685-4322
BU Academic Review
2
1906-8107
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
3
1906-117x
ครุศาสตร์สาร
4
0125-6564
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
5
1513-9956
วรรณวิทัศน์
6
2287-0121
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
7
1686-3070
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
8
1685-8573
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
2351-0358
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
10
1906-1773
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
11
1906-0025
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
12
1513-3613
วารสารคณะพลศึกษา
13
0125-4960
วารสารนักบริหาร
14
1685-5477
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
15
1685-3865
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
16
0857-605X
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
17
1906-7925
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
18
0859-9807
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
19
1905-4165
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
20
1905-2022
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
21
1906-0432
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
22
0125-8362
วารสารวิทยาการจัดการ
23
1513-4652
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
24
2287-0962
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
25
0125-4820
วารสารอักษรศาสตร์
26
1905-7571
สัตวแพทย์มหานครสาร
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 7/2560 (1 ส.ค. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
2465-4051
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
2
1906-7186
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
3
1906-1056
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
1686-1868
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 8/2560 (1 ส.ค. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
1686-5456
Environment and Natural Resources Journal
2
0857-5754
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
3
0857-6084
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
4
0857-6823
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
5
0125-5347
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
6
1906-5574
วารสารเภสัชกรรมไทย
7
1685-3008
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
8
1686-7459
วารสารไทยศึกษา
9
0215-2534
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
1905-6826
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
11
0125-8958
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
12
2351-0846
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
13
1905-5536
วารสารวิจัยทางการศึกษา
14
1513-3443
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
0858-110X
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
16
0857-0914
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
17
1513-1262
วารสารสภาการพยาบาล
18
0045-9917
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 9/2560 (18 ต.ค. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
2229-1148
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
2
1513-2226
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
3
0125-2836
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
4
2408-2279
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
5
2286-6965
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6
2286-8755
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 10/2560 (16 พ.ย. 60)

 
 
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
ตัวอย่างไฟล์บทความ
1
1906-0870
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
2
1686-445X
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
1905-2383
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
0125-5134
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
5
0857-7927
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
6
2351-0781
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
7
1906-2044
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
8
0858-396X
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย