เกณฑ์เก่า

       สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร

เกณฑ์หลัก
          1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้

                    1.1 สำเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความ
                    1.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ
          2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด 
          3. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (เกณฑ์หลักสำหรับวารสารใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเป็นเกณฑ์รองสำหรับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI) 

เกณฑ์รอง
          1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
          2. วารสารต้องมีการกำหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
          3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
          4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
          5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่
                    –  ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์
                    –  บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                    –  เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน
          6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
          7. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์

 

  เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร   

  การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารกลุ่มที่ 1

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

วารสารกลุ่มที่ 2

วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ำกว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

วารสารกลุ่มที่ 3

วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ำกว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •