ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-9641
e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (นักวิจัยอาวุโส ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: snongyao@gmail.com
Curriculum Vitae (CV) : 
นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
นักบริการการศึกษา (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: preeyanuch.rat@kmutt.ac.th
รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
นักวิจัย (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th
นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: wutthisit.yoc@kmutt.ac.th
นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
นักคอมพิวเตอร์ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: santi.itt@kmutt.ac.th
นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย
นักคอมพิวเตอร์ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: sutpitcha.ton@kmutt.ac.th
นายอานนท์ พงษ์ใหญ่
ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: miracle.artto@gmail.com
นางสาวอุมาพร เย็บปัก
ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: kaiser.che9@gmail.com
นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง
นักบริหารโครงการ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
โทร. 0-2470-9642
e-mail: sukanyak.t1981@gmail.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •