การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus หรือโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project, Phase 2

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือศูนย์ TCI มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า ศูนย์ TCI ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ต่อเนื่องอีก 2 ปี (กันยายน 2563- กันยายน 2565) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณบทความวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 45 รายการ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก และเพื่อสร้าง Professional Editors’ Career Path ให้เกิดขึ้นในประเทศ ในการนี้ ศูนย์ TCI ได้บอกรับระบบ Online Submission System ชื่อ Editorial Manager (EM) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Aries Systems Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้วารสารไทยทั้ง 45 รายการนี้ได้ใช้ในการบริหารจัดการต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรณาธิการไทยสามารถเข้าถึง คัดเลือกและเชิญผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จากต่างประเทศให้มาประเมินบทความจากวารสารของไทยได้ผ่านระบบ EM นี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •