รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการ

ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ
2586-9019 Asia Pacific Journal of Religions and Cultures วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2651-2343 2673-060X Chulalongkorn Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2672-9245 CMU Journal of Law and Social Sciences คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2286-8615 2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2697-522X 2697-536X Interdisciplinary Research Review 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสภา 3) กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ, 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 7)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท
2228-9135 2228-9194 International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1686-7165 Journal of Global Business Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2673-057X Journal of HRintelligence : HRi สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2697-6587 2730-2202 Journal of Information and Learning สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2673-0235 Journal of Multidisciplinary in Social Sciences มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2586-8764 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology School of Renewable Energy and Smart Grid Technology (SGtech)
2229-2152 2697-424X Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)
1906-4918 Journal of Sustainable Energy and Environment The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
2730-177X Journal of Thai Association of Radiation Oncology สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2465-5112 2672-9741 PSRU Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1905-3193 2651-1789 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2286-976X 2539-5513 RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES มหาวิทยาลัยรังสิต
1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0049-3589 2697-4762 Thai Journal of Agricultural Science The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
2730-1435 Thai Journal of East Asian Studies สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2228-9674 2287-0237 The Bangkok Medical Journal บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
1905-7725 The New English Teacher Assumption University, Institute for English Language Education (IELE)
2697-6390 Walailak Journal of Social Science บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0857-6920 2697-4576 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Chiang Mai Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1686-4395 ดำรงวิชาการ Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
0125-0558 ดุลพาห DUNLAPHAHA สำนักงานศาลยุติธรรม
1905-6648 2673-0561 เทพสตรี I-TECH Journal of Industrial Technology คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร Thammasat Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0125-5118 พยาบาลสาร Nursing Journal คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-5061 2697-5688 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1906-6813 2730-2342 ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
0125-3611 2651-0561 รามาธิบดีเวชสาร Ramathibodi Medical Journal คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-1252 วชิรเวชสาร Vajira Medical Journal คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1513-2498 2651-0871 วชิรสารการพยาบาล Vajira Nursing Journal ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1513-9956 2672-9946 วรรณวิทัศน์ VANNAVIDAS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2465-5503 2630-0524 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhapanya Review วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2287-0121 2673-0782 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
0859-9343 2651-1398 วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2408-1221 2672-9342 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTI Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2672-9334 2672-9369 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUTI Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1906-3253 2697-4037 วารสารกระบวนการยุติธรรม Journal of Thai Justice System กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
1513-4458 วารสารกระแสวัฒนธรรม Journal of Cultural Approach คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2286-8399 2730-230X วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha Journal of Business Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
1686-7319 2630-0664 วารสารการจัดการสมัยใหม่ Modern Management Journal สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Journal of Thai Hospitality and Tourism สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
1906-103X 2730-1834 วารสารการบริหารท้องถิ่น Local Administration Journal วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2697-4029 วารสารการบริหารปกครอง Governance Journal สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1906-7933 2730-3276 วารสารการบัญชีและการจัดการ Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ Journal of Nursing and Health Care สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา Journal of Nursing and Education สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2697-5912 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2630-0443 2630-0451 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต Journal of Community Development and Life Quality เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
1685-991X 2730-2652 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1906-2591 2673-0545 วารสารการสื่อสารมวลชน Journal of Mass Communication คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-0841 2630-029X วารสารเกษตร Journal of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-0108 2651-2203 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า King Mongkut’s Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1906-0254 2539-6250 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1513-5667 2672-9954 วารสารเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT JOURNAL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
0858-3080 2730-1370 วารสารเกื้อการุณย์ Kuakarun Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา Journal of Faculty of Physical Education คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0858-4788 วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Math Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1685-3954 2651-0596 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Journal of Industrial Education คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2229-1997 2586-937X วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา JSN Journal สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
2697-6242 วารสารจิตเวชวิทยาสาร Academic Psychiatry and Psychology Journal โรงพยาบาลสวนปรุง
1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต Rangsit Music Journal วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
1906-0807 2539-7281 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Journal of Southern Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
2630-0052 2630-0109 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2651-1282 2651-1290 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1686-7459 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-3670 2561-0928 วารสารธรรมศาสตร์ Thammasat Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-8735 2651-1223 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1513-4164 2651-1983 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร NIDA Journal of Language and Communication Graduate School of Language and Communication, National Institute of Development Administration
1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit Communication Arts Journal คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
0125-2836 2651-0707 วารสารบรรณศาสตร์ มศว Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539-6110 2651-2211 วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKBS Journal of Business Administration and Accountancy คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2672-9350 2672-9261 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2229-2756 2651-1401 วารสารบัณฑิตวิจัย Journal of Graduate Research บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1905-5811 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1905-7679 2651-2386 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1686-0632 2697-3885 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Graduate Studies Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2539-6757 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2408-0829 2672-9903 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Thammasat Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1685-3865 2651-2394 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน Journal of Thai Ombudsman สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
0125-0078 2697-5335 วารสารพยาบาล Thai Journal of Nursing สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Journal of Nursing Science and Health คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0125-8958 2697-6498 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข Journal of Public Health Nursing สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ Songklanakarin Journal of Plant Science สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2408-1639 2697-3987 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล Mekong Chi Mun Art and Culture Journal ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0858-8325 2651-219X วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2697-5130 2697-5254 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Journal of Buddhistic Sociology มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
2586-808X 2697-5637 วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม Journal of Language, Religion and Culture คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย Thai Journal of Pharmacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2286-9395 2697-441X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao มหาวิทยาลัยพะเยา
2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2229-0141 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2228-8244 2697-391X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2408-1078 2651-2440 วารสารมหาจุฬาวิชาการ Mahachula Academic Journal กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2350-9902 2730-4221 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-0181 2673-026X วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2586-8489 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร
0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์ Romphruek Journal ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
0857-1422 2730-4140 วารสารรังสีเทคนิค The Thai Journal of Radiological Technology สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
1905-2243 วารสารรัชต์ภาคย์ Rajapark Journal สถาบันรัชต์ภาคย์
2286-7244 วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Political Science Review Journal สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2630-0435 2630-0699 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Political Science and Public Administration Journal คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1905-1344 2651-1835 วารสารราชพฤกษ์ Ratchaphruek Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1686-8579 2673-0464 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2672-9636 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2672-9644 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-0874 2651-2130 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ UTK RESEARCH JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1905-7393 2730-146x วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Journal of Fisheries Technology Research คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Research and Development Journal Loei Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
0857-9180 วารสารวิจัยสังคม Journal of Social Research สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-2380 2672-958X วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2392-5477 2351-0935 วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5957 2672-9180 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2586-890X วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต PKRU SciTech Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1686-4409 2651-1207 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2228-8120 2697-6560 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร Thai Agricultural Research Journal กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1906-5337 2672-9539 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Industry Technology Lampang Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2673-0456 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2408-2279 2697-6595 วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Southeast Bangkok Journal (Humanities and Social Sciences) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1686-9869 2697-5548 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Journal of Industrial Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2351-0811 2730-2938 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1513-5845 2697-6676 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Dhammathas Academic Journal มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2286-7481 2586-887X วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก International Journal of Child Development and Mental Health สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2730-2679 2730-2016 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2630-0834 2672-9059 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2286-9832 2408-1647 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ Social Sciences Research And Academic Journal สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2408-252X วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0858-4923 2730-4159 วารสารวิชาการสาธารณสุข Journal of Health Science สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Journal of Industrial Education ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2351-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Journal of Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2392-5523 2730-1923 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2408-2619 2673-0367 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ Journal of Modern Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1906-9553 2651-1053 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Information Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2630-046X 2697-5297 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. KKU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0858-4435 2651-1231 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2408-266X 2651-2483 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1513-7201 2672-927X วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Journal of Sports Science and Technology สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
2673-0723 2697-5246 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2730-2148 2697-4339 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1906-6023 2730-2245 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2630-0427 วารสารศิลปการจัดการ Journal of Arts Management มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์
1906-7208 2651-1126 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-8352 2672-9199 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย Silpakorn Educational Research Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1905-4653 2697-6234 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. STOU Education journal สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-1511 2673-0847 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Education Khon Kaen University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2673-088X 2697-3871 วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 Regional Health Promotion Center 9 Journal ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
2586-9124 2586-9132 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1905-2421 2651-1592 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Economics and Business Administration Journal Thaksin University คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-8586 2697-651X วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2672-9997 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา TNI Journal of Business Administration and Languages สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2672-9989 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TNI Journal of Engineering and Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1685-9855 2730-3896 วารสารสถาบันพระปกเกล้า King Prajadhipok’s Institute Journal สถาบันพระปกเกล้า
1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Institute of Culture and Arts Journal สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1906-7836 2651-1525 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ National Defence Studies Institute Journal สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2697-4266 2673-0227 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย Journal of Thai Stroke Society สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
1685-408X 2651-222X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1906-8980 วารสารสังคมภิวัฒน์ Journal of Social Synergy คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1686-9192 2697-4657 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Social Sciences Naresuan University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Journal of Social Sciences and Humanities คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1906-2508 2697-5831 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Journal of Social Academic สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0858-2297 2672-9466 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. KKU. Veterinary Journal คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์ Journal of Information Science สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2651-1177 2651-1185 วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย Built Environment Inquiry คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0125-0744 2697-5734 วารสารสุขศึกษา Thai Journal of Health Education คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0857-6955 2697-374X วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University Journal มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-2690 2730-2717 วารสารสุทธิปริทัศน์ Suthiparithat Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
0857-0086 2730-4086 วารสารห้องสมุด T.L.A. Bulletin สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1906-7682 2651-2114 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน Mekong-Salween Civilization Studies Journal กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0858-6527 2673-0065 วิทยาสารทันตสาธารณสุข Thai Dental Public Health Journal สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
2630-0168 2672-9458 วิวิธวรรณสาร Wiwitwannasan เครือข่ายนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม
2730-1761 2730-2733 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Engineering Journal of Research and Development วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0125-1724 2730-3888 วิศวสารลาดกระบัง Ladkrabang Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0857-1287 2697-5696 วิสัญญีสาร The Thai Journal of Anesthesiology ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร Srinagarind Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2408-0845 2651-1487 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0125-4138 2672-9563 สังคมศาสตร์ Social Sciences คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2228-804X สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ Walailak Abode of Culture Journal อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2408-1361 2651-1045 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ SIKKHA Journal of Education มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย นายมานะ สินธุวงษานนท์
2672-9652 2672-9660 อินทนิลทักษิณสาร Inthaninthaksin Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ