รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ
2730-3683 Asian Administration and Management Review สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2697-4428 2630-0621 Communication and Media in Asia Pacific คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2586-9450 2697-4290 HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2730-3691 International Journal of Crime, Law and Social Issues สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2730-3063 International Journal of Development Administration Research Suan Sunandha Rajabhat University
2730-3306 International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism Luangporyai Association
2673-0200 2673-0251 International Journal of Public Health and Health Sciences Praboromajchanok Institute
2630-0532 International Journal of Science and Innovative Technology สมาคมนักวิจัยเเห่งประเทศไทย
2673-0294 Journal of Health Science and Alternative Medicine สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2586-8241 2697-5424 Journal of Southeast Asian Medical Research มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2697-5211 Lawarath Social e-Journal ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2586-9973 Mahidol Music Journal วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2651-205X Maritime Technology and Research Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University, Thailand
2730-3950 Nimit Mai Review สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
2730-3632 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539-5645 The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
0857-4243 นิตยสารยุทธโกษ YUTTHAGOS MAGAZINE กองทัพบก
2586-8365 มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2651-0502 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Journal of MCU Philosophy Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2586-8144 2730-339X วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2651-1894 2730-3721 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2730-3187 วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of Administration and Social Science Review เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์
2630-0214 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา Nursing, Health, and Education Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2673-0383 วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2586-8985 2730-2997 วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง Vocational Education Central Region Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2465-5473 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2630-0745 2730-2903 วารสารครุสีมา Karu Sima Journal คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2561-2092 วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ Journal of Chaiyaphum Review วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2730-1672 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Innovation and Research สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)
2651-0642 วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Journal of Innovation and Technology for Learning (JTL) Siam Technology College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2586-8896 วารสารนวัตกรรมสังคม Journal of Social Innovation วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
1906-7739 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University Law Journal สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2286-8011 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Law Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2651-0618 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี Journal of Rambhai Barni Graduate School คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2630-0648 วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ Journal of Graduate Saket Review วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1513-6620 วารสารปรัชญาปริทรรศน์ Journal of Philosophical Vision คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2651-2475 วารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539-5807 2730-4191 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ Patanasilpa Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2730-2644 วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ Journal of Buddhist Philosophy Evolved สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2651-1452 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ Academic Journal of Bodhisastra มูลนิธิโพธิศาสตร์
0857-1449 0857-1449 วารสารฟิสิกส์ไทย Thai Journal of Physics สมาคมฟิสิกส์ไทย
0125-2650 2730-2520 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Manutsat Paritat: Journal of Humanities คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2630-0516 2773-8507 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2465-549X วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ SAU Journal of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2672-9911 2697-5181 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2630-001X วารสารมานุษยวิทยา JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2651-0553 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Journal of Primary Care and Family Medicine สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
2730-3055 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3551 วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2730-2970 วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์
0857-0744 2730-2415 วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
0858-3560 2697-4207 วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
0858-7159 2730-3861 วารสารโรงพยาบาลแพร่ Journal of the Phrae Hospital โรงพยาบาลแพร่
2586-8705 2730-3748 วารสารลวะศรี Journal of lawasri สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2465-3683 2730-3098 วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2465-4507 2730-3160 วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2730-1753 วารสารวิจัยธรรมศึกษา JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
2651-1312 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ journal of health research and innovation วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
2586-9884 2730-2636 วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
2586-8691 2730-1877 วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2539-7176 วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาเหนือ 3 T-VET Journal Institute of vocational Education northern region 3 T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2730-1737 วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ Health Science Clinical Research โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
2651-0669 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Academic Journal (DTAJ) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2697-5602 2697-5629 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2697-5645 วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Law Journal, Thaksin University คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2287-0385 2672-975X วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก
2465-5465 2730-4213 วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง Buddhist in Mekong Region มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2630-0273 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน JOURNAL OF RENEWABLE FOR COMMUNITY สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
2586-9086 วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2286-945X วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2586-8268 2651-0723 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2697-5203 วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Journal of Chulabhorn Royal Academy ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2586-971x 2730-1389 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology โรงเรียนนายเรือ
2392-5663 2730-1427 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education โรงเรียนนายเรือ
2586-9841 วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร The Journal of Institute of Trainer Monk Development สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ
2697-5483 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น Social Science Journal of Prachachuen Research Network เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข)
2539-6196 วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1905-1859 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
2730-3314 วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Science Technology and Innovation Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2586-8101 2697-6447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ Journal of science and technology RMUTSB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1906-4713 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2630-0486 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Journal of Science and Technology Rajabhat Maha Sarakham University สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2673-0553 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ Rattanakosin Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2586-9256 2697-410X วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา Journal of Science and Science Education คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2673-0480 วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ Journal of Earth Science, Astronomy and Space สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา
2697-5807 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ Journal of Health Science, Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
2651-1193 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน Journal of Health Science and Community Public Health วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2350-9406 วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ Journal of Srilanchang Review มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
0125-6068 2697-5858 วารสารศัลยศาสตร์ไทย The Thai Journal of Surgery ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2630-0915 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITY คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2586-9825 2730-1982 วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2586-9612 วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ Journal of Liberal Arts and Service Industry โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2392-5760 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1906-6724 วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2651-2076 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Journal of Research and Development Institute, Chaiyaphum Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2673-0332 2673-0340 วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง Journal of Architecture, Design and Construction คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2730-1729 2697-5653 วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน Journal of Council of Community Public Health สภาการสาธารณสุขชุมชน
2672-9776 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Journal of Federationof Accounting Professions สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
1686-879X วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย) Warasan Samakhom Sanlayaphaet thua pai สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2651-1142 2672-9938 วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2586-8667 2730-373X วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ Journal of Social Science, Law and Politics คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2697-6269 2730-1362 วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม Journal of Social Science and Cultural โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
2408-1396 2730-2512 วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ Journal of health and health management วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2672-9717 วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา Journal of Health and Environmental Education โรงพยาบาลฆ้องชัย
2586-9655 2697-5378 วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ Journal of Agricultural Science and Management คณะเกษตร กำแพงแสน
0125-653X สรรพสิทธิเวชสาร Sanpasitthipasong Medical Journal โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์