ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-8645
e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
โทร. 0-2613-3549
e-mail: srichanc@gmail.com

รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทร. 0-2613-3120-2
e-mail: wprapat@engr.tu.ac.th

นางสาวสมสุณีย์ ดวงแข
เลขานุการ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2613-3120-2
e-mail: dsomsunee@yahoo.com

นางสาวภนิดา ปรีดีขนิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิจัย (โครงการศูนย์ TCI มธ.)
โทร. 02-613-2575
e-mail: preedee@tu.ac.th

นางสาวพเยาว์ สง่างาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (โครงการศูนย์ TCI มธ.)
โทร. 02-613-2575
e-mail: yai306@tu.ac.th

  •  
  •  
  •  
  •  
  •