ผลงานตีพิมพ์ของศูนย์ TCI

JIF = 2014 ISI Journal Impact Factors
ผลงานที่ได้รับการตอบรับและรอตีพิมพ์
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002
1
Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000 – Scientometrics, 55(3): 445-462. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004
2
Sombatsompop N, Premkamolnetr N & Markpin T (2004) A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer Science Category in 1997-2001– Scientometrics, 60(2): 217-235. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005
3
Sombatsompop N & Markpin T (2005) Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields – Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56(7): 676-683. JIF = 1.846
4
Sombatsompop N, Markpin T, Yochai W & Saechiew M (2005) An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study – Scientometrics, 65(3): 293-305. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006
5
Sombatsompop N, Kositchaiyong A, Markpin T & Inrit S (2006) Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study – Scientometrics, 66(3): 521-535. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007
6
Sombatsompop N, Markpin T, Buranathiti T, Ratchatahirun P, Metheenukul T, Premkamolnetr N & Yochai W  (2007) Categorization and Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields – Scientometrics, 71(2): 283-302. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2008
7
Markpin T , Boonradsamee B, Ruksinsut K, Yochai W, Premkamolnetr N, Ratchatahirun P & Sombatsompop N (2008) Article-Count Impact Factor of Materials Science Journals in SCI Database – Scientometrics, 75(2): 251-261. JIF = 2.183
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2009
8
Buranathiti T, Premkamolnetr N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W & Sombatsompop N (2009) Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields – Scientometrics, 78(1): 13-21. JIF = 2.183
9
Sombatsompop N, Markpin T, Wimolmala E, Ratchatahirun P, Premkamolnetr N, Boonradsamee B & Yochai W (2009) Relationship on Research Publications and Productivity-Export Volumes for Natural Rubber –Scientometrics, 81(2): 393-405. JIF = 2.183
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2010
10
Sombatsompop N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W, Wongkaew C, and Premkamolnetr N (2010) –Research Performance Evaluations of Thailand National Research Universities during 2007-2009 – Information Development, 26(4): 303-313. JIF = 0.440
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011
11
Sombatsompop N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W, Ittiritmeechai S, Premkamolnetr N & Wongkaew C (2011) Research Productivity, Impact and Excellence of ASEAN Countries and Universities using Standard Bibliometric Analysis: A Case Study of Energy and Fuel Field – Malaysian Journal of Library & Information Science, 16(1): 35-46. JIF = 0.238
12
Sombatsompop N, Premkamolnetr N, Ittiritmeechai S, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W & Wongkaew C, Lee IB (2011) Viewpoints on Synergizing ASEAN Academic Visibilities through Research Collaboration and Establishment of ASEAN Citation Index Database – Asia Pacific Viewpoint, 52(2): 207-218. JIF = 0.860
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2012
13
Sombatsompop N, Chancheewa S, Markpin T, Premkamolnetr N,Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Yochai W & Ratchatahirun P (2012) Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development – Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(3): 17-33. JIF = 0.238
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2013
14
Markpin, T, Premkamolnetr, P, Ittiritmeechai, S, Wongkaew, C, Yochai, W, Ratchatahirun, P, Lamchaturapatr, J, Sombatsompop, K, Kanok-Nukulchai, W, Lee IB, and Sombatsompop N (2013) The effects of choice of database and data retrieval methods on research performance evaluations of Asian universities – Online Information Review, 37(4). JIF = 0.918
ผลงานที่ได้รับการตอบรับและรอตีพิมพ์
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2544
1
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน (2544) ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น – วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 24(3): 355-368.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2545
2
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน (2545) ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 2 ความเร็วของบทบาทที่ถูกนำไปอ้างอิง – วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 25(1): 87-95.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549
3
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2549) วิกฤตระบบ Peer Review – ประชาคมวิจัย, 12(68): 40-44.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550
4
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และบุญรัตน์ บุญรัศมี (2550) ศูนย์ TCI กับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย: อดีต…สู่…ปัจจุบัน – วารสารพยาบาลทหารบก, 8(ฉบับพิเศษ 1): 58-70.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551
5
ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2551) ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย – วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 31(4): 671-683.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554
6
วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, ชาตรี วงษ์แก้ว, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2554) การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยโดยใช้เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล SCI-Expanded – วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 34(2): 165-183.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2545
1
Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) Journal Citation Indexes of 68 Thai Academic Journals Published During 1996-2000The 28th Congress on Science and Technology of Thailand, The Science Society of Thailand, 24-26th October, Bangkok, Thailand, p718.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548
2
Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Markpin T, Yochai W & Saechiew (2005) Scientific and Technological Publications of Thai Researchers in the Science Citation Index (SCI) During 1995-2003″The Forth Symposium on Science & Technology, Thammasart University, 16th March, BKK Thailand.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550
3
Markpin T, Buranathiti T, Ratchatahirun P, Mateenukul T, Yochai W & Sombatsompop N (2007) Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database – The First Conference on Energy, Enviromental & Materials, 31st  August, The Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand, p44.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552
4
ปรียานุช รัชตะหิรัญิ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, จันจิรา อินทร์จันทร์, ดนุพล สมบัติสมภพ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2552) ผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในสาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ – 1st KMUTT Graduate Poster Forum, 22 เมษายน 2552, สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555
5
Sombatsompop N, Markpin T, Premkamolnetr N, Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Yochai W & Ratchatahirun P (2012) Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development –  International Conference on Journal Citation Systems in Asia Pacific Countries, 22 May 2012, Pan Pacific KLIA Malaysia.
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558
6
ชาตรี วงษ์แก้ว, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, สุตพิชญ์ชา ธงดาชัย, ปรียานุช รัชตะหิรัญ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2558) การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย – การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒ “…สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations), 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 194-199.