ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2015

6.

ชาตรี วงษ์แก้ว, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, สุตพิชญ์ชา ธงดาชัย, ปรียานุช รัชตะหิรัญ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2558) การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย – การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒ “…สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations), 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 194-199. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2012

5.

Sombatsompop N, Markpin T, Premkamolnetr N, Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Yochai W & Ratchatahirun P (2012) Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development International Conference on Journal Citation Systems in Asia Pacific Countries, 22 May 2012, Pan Pacific KLIA Malaysia.

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2009

4.

ปรียานุช รัชตะหิรัญิ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, จันจิรา อินทร์จันทร์, ดนุพล สมบัติสมภพ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2009) ผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในสาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ – 1st KMUTT Graduate Poster Forum, 22 เมษายน 2552, สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ  [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007

3.

Markpin T, Buranathiti T, Ratchatahirun P, Mateenukul T, Yochai W & Sombatsompop N (2007) Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database – The First Conference on Energy, Enviromental & Materials, 31st  August, The Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand, p44. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005

2.

Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Markpin T, Yochai W & Saechiew (2005) Scientific and Technological Publications of Thai Researchers in the Science Citation Index (SCI) During 1995-2003″ – The Forth Symposium on Science & Technology, Thammasart University, 16th March, BKK Thailand. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002

1.

Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) Journal Citation Indexes of 68 Thai Academic Journals Published During 1996-2000 – The 28th Congress on Science and Technology of Thailand, The Science Society of Thailand, 24-26th  October, Bangkok, Thailand, p718. [Full Text] 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •