รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 2566


ค้นหาวารสาร

พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (Search..)  ได้แก่ ISSN, E-ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทย, ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ และเจ้าของวารสาร :

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ
1906-280X 2821-9104 Bulletin of Earth Sciences of Thailand ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2575-7989 2575-7970 International Journal of Clinical and Experimental Medicine Research Hill Publishing Group
2578-3467 2578-3475 International Journal of Food Science and Agriculture Hill Publishing Group
2730-1311 Journal of ASEAN PLUS+ Studies สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2730-2431 2821-952X Journal of English Language and Linguistics สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2586-9167 Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
2730-1524 2730-1532 Journal of Science and Agricultural Technology
2673-0537 2774-0064 Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication School of Renewable Energy, Maejo University
2774-0439 UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University
2773-871X 2773-8728 เวชสารสงขลานครินทร์ PSU Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539-6897 กระบี่เวชสาร krabi medical journal โรงพยาบาลกระบี่
2697-4711 การสอนสังคมศึกษา Teaching Social Studies การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2561-2092 ชัยภูมิปริทรรศน์ Chaiyaphum Review ชัยภูมิปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
1905-2677 2651-1495 ภูพานสาส์น Phuphan sarn journal of Humanityes and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2730-2547 มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1513-265X ยโสธรเวชสาร โรงพยาบาลยโสธร
2697-5084 2697-5173 วารสาร Media and Communiction Inquiry Media and Communication Inquiry คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2465-4205 2697-4045 วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน Journal Of Nittayasan Siangtham Chakmahayan วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
2773-952X วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์ Journal of MCU Kanchana Review มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
2730-2954 2730-2962 วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Journal of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2774-0625 วารสารเภสัชกรรมคลินิก Thai Journal of Clinical Pharmacy กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
2822-0994 วารสารเสฏฐวิทย์ปริทัศน์ Journal of Setthawit Review เสฏฐวิทย์
2630-0923 2773-9155 วารสารแก่นดนตรีและการแสดง Journal of Music and Performing Arts, Khon Kaen University สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2697-6633 วารสารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University Hospital Journal โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2697-5467 วารสารโรงพยาบาลระยอง Rayong Hospital Medical Journal โรงพยาบาลระยอง
2822-051X 2822-0528 วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต Rangsit Journal of Law and Society คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2821-918X วารสารการแพทย์โลกาภิวัตน์ Journal of Medical Globalization มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2821-9112 2730-3446 วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion Medical Journal สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2672-9164 วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย Journal of Early Childhood Education Management คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2651-091X วารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Journal of Administration and Development Pitchayabundit College วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2730-4132 วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด MBU Roi Et Journal of Global Education Review สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2822-0803 วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Educational Administration and Local Innovation เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
2822-1028 วารสารการพัฒนานักวิจัยไทย The Journal of Development Thai Researcher วารสารการพัฒนานักวิจัยไทย
2730-2466 วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2773-9090 2773-9104 วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ Journal of Education and Innovative Learning สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2228-9410 2822-0471 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา lanna journal health promotion & enivironment health ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2730-2350 วารสารการสอนภาษาอังกฤษ Journal of Teaching English ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2697-5890 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2539-6064 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Journal of Education Loei Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2822-0218 วารสารครุศาสตร์ปัญญา Journal of Intellect Education ครุศาสตร์ปัญญา
2465-5007 วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2630-0745 2730-2903 วารสารครุสีมา Karu Sima Journal คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2730-2172 วารสารความเป็นธรรมทางสังคมและความเหลื่อมล้ำ Social Justice and Inequality Journal สมาคมสังคมวิทยาสาธารณะ (ประเทศไทย)
2822-0293 วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Thai Journal of Orthodontics สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
2822-048X วารสารธรรมเพื่อชีวิต Jornal of Dhamma for Life มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม
2822-0315 วารสารธรรมวัตร Journal of Thammawat วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2408-1299 วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Private Management Innovation Journal คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2697-6609 วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ Journal of Innovation in Business, Management and Social Sciences วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2730-3829 วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Journal of Science Innovation for Sustainable Development คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2286-8011 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1513-007X วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต Buabundit Journal of Educational Administration สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2697-3715 2697-3723 วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Journal of Industrial Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2730-3233 วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences วัดหนองบัวหิ่ง
2539-5629 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2774-003X วารสารปารมิตา JOURNAL OF PARAMITA ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
2286-7708 2697-5262 วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2539-5807 2730-4191 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ Patanasilpa Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2730-4299 2773-8523 วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Journal of Business and Industrial Development คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2730-1842 2730-2539 วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ The Journal of Buddhist Innovation Review โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2539-6269 วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2774-0218 วารสารภาวนาสารปริทัศน์ Wishing Journal Review วัดถ้ำสิงโตทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2822-0390 วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน Academic Journal of Sustainable Habitat Development สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
1686-8897 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MBU Humanities Academic Journal คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2730-1869 2730-2288 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน Journal of Humanities and Social SciencesMahamakut Buddhist University Isan Campus มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2651-0510 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2697–5491- 2697–5505- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2697-4177 2697-3936 วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย JOURNAL MAHA CHULA TANI MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
2673-0812 วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ARU Journal Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2673-0138 2697-3758 วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2822-0811 วารสารล้านนาวิจัยปริทรรศน์ JOURNAL OF LANNA RESEARCH REVIEW วัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2773-9279 2773-9163 วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
2730-3926 2730-390X วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Journal of Research and Innovation in Science and Technology Faculty of Science and Technology,Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
2773-918X วารสารวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI ECTI Transaction on Application Research and Development สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย
2773-9031 2773-904X วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข Journal of Nursing and Public Health Research วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2773-9244 วารสารวิจัยศรีล้านช้าง Srilangchang Research Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2774-115X วารสารวิจัยศิลปวิทยาการลุ่มน้ำโขง Art and Science Mekong Subregion Research Journal สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2730-2989 วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ Academic Journal of Management Technology คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2730-1478 2730-1494 วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ The Journal of Spatial Innovation Development คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
2774-1028 วารสารวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Journal of Academic and Innovation in Social สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิแสงสีวิชาการ
2651-1509 วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น Academy Journal of Northern วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
2822-065X 2822-0676 วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Academic Journal of Political Science and Public Administration สมาคมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27739651- วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ACADEMIC JOURNAL OF NAKORNLUANG POLYTECHNIC COLLEGE วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
2730-2199 2821-9414 วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี Journal of Academic Information and Technology สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2697-5823 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Journal of Management Science Dhonburi Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2774-0072 2774-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2630-094X 2586-8136 วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ Journal of Applied Informatics and Technology คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2730-3314 วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Science, Technology and Innovation Journals สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2586-8101 2697-6447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ Journal of science and technology RMUTSB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2773-9120 2773-9120 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Journal of Science and Technology Southeast Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2773-8671 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข วชิระภูเก็ต VCHPK Health and Public Health Sciences Journal โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2730-3640 วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ Wipitpatanasilpa Journal of Arts บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2773-9112 2773-899X วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม Journal of Public Health and Innovation วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
2703-4043 วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา Journal of Health Sciences and Pedagogy วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2730-213X 2730-3381 วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Arts and Design มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2586-8543 2730-2105 วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Journal of Liberal Arts, RMUTT คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2822-0617 วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล Arts and Culture Journal of the Lower Moon River สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2392-5760 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2651-2076 2822-0552 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Research and Development Institute Journal of Chaiyaphum Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2730-4183 วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย Journal of Association of Professional Development of Educational Administration สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
2651-124X วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2730-4116 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ Rattanakosin Journal of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2822-0420 วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย Journal of Social Sciences and Modern Integrated Sciences สำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2773-8949 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ Integrated Social Science Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2697-6552 วารสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Journal of Social Religion and Culture มูลนิธิบวร เพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2822-0455 วารสารสันติสุขปริทรรศน์ Journal of Peace Periscope สำนักงานวัดแม่ฮ่องไคร้
2773-9007 วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา Thai Journal of Public Health and health Education วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2697-3804 วารสารสิทธิและสันติศึกษา Journal of Human Rights and Peace Studies สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2773-854X 2773-8558 วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา Journal of Health and Environmental Education โรงพยาบาลฆ้องชัย
2672-9717 6112-9248 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน Journal of Environmental and Community Health สมาคมศิษย์เก่าอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2697-4991 วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์ RPCA Journal of Criminology and Social Sciences คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1686-9184 ศาสนาและสื่อสังคม Religion and Social Communication ศูนย์วิจัยแห่งเอเซียเพื่อศาสนาและสื่อสังคม – มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น
2774-0331 สาร สื่อ ศิลป์ SARN SUE SIN สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •