Home » Archive by categoryNews/Announcements

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

ตามที่ศูนย์ TCI ขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารที่สนใจ ไม่เกินวารสารละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (เกณฑ์เดิม) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด  ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านโปรแกรม Zoom หมายเหตุ*...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ – วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ – วารสารกลุ่มที่ 2 :...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567)

ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น 2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มคุณภาพเดิม กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น รายละเอียด จำนวน (วารสาร) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 71 จากวารสารกลุ่มที่ 3...
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญวารสารที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

5ศูนย์ TCI ขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารที่สนใจ ไม่เกินวารสารละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (เกณฑ์เดิม) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้– ชื่อวารสาร– รายชื่อผู้ต้องการเข้าร่วมการประชุม (ไม่เกินวารสารละ 2 ท่าน)– ระบุความต้องการเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn...
อ่านทั้งหมด...

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลประเมินฯ ทางเว็บไซต์ของ TCI ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 หมายเหตุ* บรรณาธิการวารสารจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางอีเมลติดต่อของวารสารหลังจากวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น ศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) (สถานะการกรอกข้อมูล : Complete) และรายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565 (สถานะการกรอกข้อมูล : Complete) หากวารสารไหนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อ...
อ่านทั้งหมด...

ปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ปิดรับข้อมูลวารสาร! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่”

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO2.0 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ความทราบแล้วนั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้มีการอัปเดทระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเมนูการใช้งานและการจัดการข้อมูลวารสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้ใช้งานติดปัญหาในการใช้งานระบบใหม่นี้ ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสารหรือผู้ดูแลวารสารในระบบ ThaiJO เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” การประชุมฯ จัดเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 250 ท่าน ได้แก่ วันที่...
อ่านทั้งหมด...

เปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563-2567 ไปแล้วนั้น ศูนย์ฯ ขอเปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สำหรับวารสารที่สามารถส่งข้อมูลปรับกลุ่มได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565 เท่านั้น สามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม ดังนี้​ 1....
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์)

ตามที่ศูนย์ TCI ได้ขอความร่วมมือให้วารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2564 เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยใช้ระบบ Fast-track Indexing โดยบรรณาธิการวารสารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและนำข้อมูลเข้าสู่ฐาน TCI ต่อไปนั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ TCI ตรวจสอบข้อมูลบทความที่บันทึกเข้ามาในระบบ Fast-track Indexing พบว่า วารสารบันทึกข้อมูลบทความไม่ถูกต้อง จึงนำมาสู่การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM การอบรมฯ จัดเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบที่ 2 วันอังคารที่ 14...
อ่านทั้งหมด...