Home » Archive by categoryNews/Announcements (Page 2)

ขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Sub-subject areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI

สืบเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) กำลังพัฒนา โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของไทยในระดับชาติ หรือที่เรียกว่าระบบ “ThaiVal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยใช้ข้อมูลจากบทความตีพิมพ์ในวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแสดงแนวโน้มผลงานวิจัยตามสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ ระบบ ThaiVal จะใช้สาขาวิชาตามขอบเขต (Aims and Scope) ของวารสารเป็นสำคัญ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1. Main subject categories 4 สาขาวิชา ได้แก่ Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences และ Health Sciences 2. Subject areas 26 สาขาวิชา 3. Sub-subject areas 306 สาขาวิชา...
อ่านทั้งหมด...

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

เกณฑ์หลัก ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงเวลาที่พิจารณา 4 วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พิจารณา 1 ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 เกณฑ์รอง ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงเวลาที่พิจารณา 3 วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พิจารณา 3 ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 4 วารสารมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พิจารณา 1 ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 5 บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ(peer review) พิจารณาบทความที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 6 วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ (โดยมีหลักฐาน submission, review และ...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม 2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้น รายละเอียด จำนวน (วารสาร) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่...
อ่านทั้งหมด...

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลประเมินฯ ทางเว็บไซต์ของ TCI ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 หมายเหตุ* บรรณาธิการวารสารจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่วารสารระบุหลังจากวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์)

ตามที่ศูนย์ TCI ได้ขอความร่วมมือให้วารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2562 เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยใช้ระบบ Fast-track Indexing โดยบรรณาธิการวารสาร และ TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและนำข้อมูลเข้าสู่ฐาน TCI ต่อไปนั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ TCI ตรวจสอบข้อมูลบทความที่บันทึกเข้ามาในระบบ Fast-track Indexing พบว่า วารสารบันทึกข้อมูลบทความไม่ถูกต้อง จึงนำมาสู่การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM การอบรมฯ จัดเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 9...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น ศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) (สถานะการกรอกข้อมูล : Complete) และรายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 (สถานะการกรอกข้อมูล : Complete) ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI...
อ่านทั้งหมด...

ปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564

ปิดรับข้อมูลวารสาร! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564
อ่านทั้งหมด...