Home » Archive by categoryNews/Announcements (Page 4)

เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที ดังนั้น ศูนย์ TCI...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI No. Journal Name English Journal Name Local ISSN E-ISSN TCI Tier Date for next submission 1 ABAC Journal – 0858-0855 – 1 ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568 2 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome – 2351-0617 2408-2058 2 ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568 3 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY...
อ่านทั้งหมด...

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13

The 4th Re-evaluation of Thai Journals: Process, Challenges and Lessons Learned By Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop What are expectations for journals for Scopus database? By Prof. Peter Brimblecombe Proposal on Fast-Track Indexing System to TCI Database: Importance, Rationale, Impacts and Visibilities By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Fast-Track Indexing System...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชื่อ-สกุลของท่านและรายชื่อวารสารที่ท่านดูแล จะถูกนำมาเชื่อมโยงกัน แล้วกำหนดเลข Journal code ออกมาใหม่ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและรับผลการประเมินคุณภาพวารสารในช่วงเย็น ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนตามแถว (Registration Row) ที่กำหนด Downloads : [หนังสือเชิญ]   [กำหนดการภาษาไทย]   [Agenda Programme]   [คำแนะนำในการเข้าร่วมการประชุม]   [แผนที่] Journal Code Registration Row ISSN E-ISSN...
อ่านทั้งหมด...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดให้มี การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และชี้แจงรายละเอียดของผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับเลื่อนกลุ่ม (ในกรณีที่วารสารของท่านไม่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1) และนำเสนอระบบการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track เมื่อมีการตีพิมพ์บทความบนเว็บไซต์ของท่าน...
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project

จากการที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ Elsevier ได้พัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project นี้ โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ปี 2560 -2563 ความทราบแล้วนั้น ศูนย์ TCI ได้กำหนดจัดการประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง Jupiter 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ทางศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และรายชื่อวารสารใหม่ ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล...
อ่านทั้งหมด...