รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ABAC Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Absorn Meesing
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ABAC J
ISSN : 0858-0855
E-ISSN : 2730-3543
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Assumption University Ram Khamhaeng Rd. Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : absornmsn@gmail.com
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :