รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 21
Total Publications : 282
Journal Name : Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Thunwadee Srithawirat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.
ISSN : 1905-3193
E-ISSN : 2651-1789
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@psru.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/psru
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Social Sciences
หมายเหตุ : Name changed to Life Sciences and Environment Journal; Previous name is Rajabhat Journal of Sciences and Humanities Formerly known as: วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Rajabhat Journal of Sciences and Humanities

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
5
4
3
4
0
2
2
1
0
0
Publication
16
15
25
31
36
40
39
40
40
0
Citation / Publication
0.31
0.27
0.12
0.13
0
0.05
0.05
0.03
0
0