รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 90
Total Publications : 242
Journal Name : Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Thunwadee Srithawirat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.
ISSN : 1905-3193
E-ISSN : 2651-1789
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@psru.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/psru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Rajabhat Journal of Sciences and Humanities

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
24
14
13
12
3
2
3
0
0
0
Publication
16
15
25
31
36
40
39
40
0
0
Citation / Publication
1.5
0.93
0.52
0.39
0.08
0.05
0.08
0
0
0