รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 101
Total Publications : 271
Journal Name : RMUTT Global Business and Economics Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTT GBER
ISSN : 1905-8446
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : globalbusinessjournal@rmutt.ac.th
Website : http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
15
12
15
16
17
6
0
0
0
Publication
21
29
27
27
29
24
28
18
0
0
Citation / Publication
0
0.52
0.44
0.56
0.55
0.71
0.21
0
0
0