รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 28
Total Publications : 303
Journal Name : RMUTT Global Business and Economics Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTT GBER
ISSN : 1905-8446
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : globalbusinessjournal@rmutt.ac.th
Website : http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
2
2
3
3
3
1
0
0
0
Publication
29
27
27
29
24
28
18
25
7
0
Citation / Publication
0.07
0.07
0.07
0.1
0.13
0.11
0.06
0
0
0