รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : RMUTT Global Business and Economics Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTT GBER
ISSN : 1905-8446
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : globalbusinessjournal@rmutt.ac.th, sureerut_i@rmutt.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :