รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : CMU Journal of Law and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: cmujlss
ISSN :
E-ISSN : 2672-9245
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Law, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawcmu.research@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604