รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 7
Journal Name : CMU Journal of Law and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2672-9245
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Law, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 053-942921
Email : lawcmu.research@hotmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0