รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: npuj
ISSN : 2651-2459
E-ISSN : 2651-2467
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : npujournal@npu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2228-9356, E-ISSN: 2539-5769, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม | Nakhon Phanom University Journal
  • ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.11 No.1 2564 เป็นต้นไป