รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: npuj
ISSN :
E-ISSN : 2651-2467
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : npujournal@npu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-9356, 2651-2459, eISSN: 2539-5769
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2019)
  • An online-only Journal Since Vol.12 No.1 (2022)