รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ชื่อย่อของวารสาร : วมส.มธร
Abbreviation Name: JHS.TRU
ISSN :
E-ISSN : 2672-9202
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร JHS.TRU 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี  / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal-tru@thonburi-u.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/trujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ยกเลิก ISSN, เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ISSN , E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-9469, E-ISSN : 2408-2007, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Thonburi University