รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
Journal Name : Academic Journal of Architecture
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Paron Chatakul (ผศ. ดร.ปารณ ชาตกุล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJA
ISSN : 0857-2100
E-ISSN : 2651-1665
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aja.chula@gmail.com, nitikorn_mai2008@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-2100
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.68 (2019)