รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
Journal Name : Academic Journal of Architecture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJA
ISSN : 0857-2100
E-ISSN : 2651-1665
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aja.chula@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ฉบับที่ 68 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol. 68 January-June 2019) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University