รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
Total Citations : 9
Total Publications : 17
Journal Name : Academic Journal of Architecture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJA
ISSN : 0857-2100
E-ISSN : 2651-1665
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aja.chula@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/aja
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ฉบับที่ 68 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol. 68 January-June 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  1
  1
  2
  1
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  17
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0