รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 6
Total Publications : 203
Journal Name : RMUTI Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน
Abbreviation Name: RMUTI JOURNAL
ISSN : 2672-9334
E-ISSN : 2672-9369
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 3
โทรศัพท์ : 061-6958691
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
3
2
0
0
0
Publication
0
0
0
12
36
53
30
36
36
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.03
0.06
0.07
0
0
0