รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : RMUTI Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Narongsak Yotha (รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ โยธา)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน
Abbreviation Name: RMUTI JOURNAL
ISSN :
E-ISSN : 2672-9369
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Environmental Science / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-6756
  • Formerly known as pISSN: 1906-215X, 2672-9334
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2014)
  • An online-only Journal