รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 20
Total Publications : 213
Journal Name : RMUTI Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน
Abbreviation Name: RMUTI JOURNAL
ISSN : 2672-9334
E-ISSN : 2672-9369
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1906-215X, วารสาร มทร.อีสาน | RMUTI Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  1
  3
  6
  5
  2
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  12
  36
  53
  30
  36
  36
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0.08
  0.08
  0.11
  0.17
  0.06
  0.06
  0
  0