รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 19
Total Publications : 71
Journal Name : NIDA Economic Review
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-2540
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration 
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ | Development Economic Review ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
11
4
0
0
0
0
0
0
Publication
3
12
12
12
10
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.25
0.92
0.33
0
0
0
0
0
0