รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Journal of Nursing Science Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-0025
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Nursing, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-5912, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Sciences ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (Vol.3 No.3 2009) เป็นต้นไป