รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Journal Name : Journal of Liberal Arts, Rangsit University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
ชื่อย่อของวารสาร : วศศมรส
Abbreviation Name: JLARSU
ISSN : 1513-4563
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : la_journal@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University