รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Journal Name : Journal of Ombudsman
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-3865
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / Office of the Ombudsman Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน | Journal of Thai Ombudsman ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป