รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Name : Political Science and Law Journal Kalasin University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-9328
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Political Science Law, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2697-4029, eISSN: 2773-9791
  • Formerly known as pISSN: 2286-9328
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2015) - Vol.5 No.1 (2016)